Barents Culture Report

Region Västerbotten är en av initiativtagarna till en studie om hur kulturlivet i norra Sverige, Norge och Finland kan öka sina internationella nätverk och utbyten.

Rapporten fyller tomrummet av en systematisk översikt över nuläge för kulturlivet i Barentsregionen och konsekvenserna av Covid19-pandemin, Rysslands invasion i Ukraina samt det ekonomiska läget i området. En bra övergripande kunskap bas är en av flera viktiga förutsättningar för vidare utveckling och förstärkning av kultursamarbetet i Barentsregionen.

Rapporten belyser två frågor:

  1. Hur ser den nuvarande situationen ut för kulturlivet och hur påverkas det av pandemin, närheten till ett krigande land och ekonomisk lågkonjunktur?
  2. Hur ser internationella kontakter och samarbete ut och vilka insatser skulle behövas för att stärka det internationella samarbetet i framtiden?

Rapporten bygger på samtal och diskussioner, och enkätsvar från många representanter från kulturlivet i norra Norden, inklusive kulturorganisationer och enskilda professionella kulturskapare. Urfolket samernas perspektiv synliggörs särskilt i rapporten.

I rapportens analys och slutsatser presenteras konkreta förslag på åtgärder för hur internationellt utbyte och kultursamarbete i Barentsregionen kan öka. 

Barents Culture Report är framtagen av Eric Sjöström, Erda konsult AB, med stöd av Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet i Norge, Utrikesdepartementet i Sverige samt Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Kulturenheten vid Region Västerbotten ingår i Working Group on Culture (WGC) inom Barentssamarbetet. Syftet med WGC är att stärka Barents kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. WGC bidrar till att skapa nätverk och samarbeten genom exempelvis initiering av multilaterala projekt. Regioner i Ryssland samt den nationella nivån i Ryssland deltar sedan februari 2022 inte i arbetet i WGC och i september 2023 lämnade Ryssland sin plats i Barens Euro-Arctic Council.

Bakgrund

Västerbottens delade ordförandeskap med Norge (2019-2021) i arbetsgruppen Working Group on Culture inom Barentssamarbetet präglades till stor del av Covid-19-pandemin. Kultursektorn och dess samarbeten i alla regioner har drabbats hårt.

Det finns för närvarande ingen systematisk översikt över pandemins påverkan på kulturlivet i Barentsregionen specifikt. En bra samlad kunskapsbas är en viktig förutsättning för att vidareutveckla och stärka kultursamarbetet i regionen efter Covid-19. Därför initierade Västerbotten och Norge arbetet för en rapport om nuläge för kultur och -samarbete i Barentsregionen. 

Syftet med studien är att kartlägga och undersöka pandemins effekter för kulturinstitutioner och enskilda kulturutövare i regionen samt förutsättningar för återstart av kulturliv och -samarbeten. Urfolkens perspektiv ska särskilt beaktas. Resultaten kommer att vara en del av kulturarbetsgruppens och IBS strävan att stärka kultursektorn i de subarktiska områdena, återuppta det gränsöverskridande samarbetet och tillgängliggöra kultur igen.

Sedan studien initierades har omvärlden ytterligare förändrats genom Rysslands invasion i Ukraina samt en kraftig nedgång i ekonomin. Dessa faktorer har också haft stora konsekvenser för kultur och kultursamarbete i Barentsregionen och omfattas också i rapporten. 

 

Barents Culture Report publicerades i november 2023.

 

 

Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt