Kulturplan Västerbotten

Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Kulturplanen ska beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av vår gemensamma vision och ambition med samverkan som ledord.

Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling och samverkan i Västerbottens län de kommande fyra åren. Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen.

De fem övergripande regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken. De lyfter fram regionala behov och utmaningar som framkommit i samband med kommundialoger och övriga samrådsmöten, liksom i remissvaren till ny kulturplan, i ägardirektiv och bland de regionala kulturverksamheternas utvecklingsområden.

Insatsområdena utgör den gemensamma riktningen som Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna som erhåller anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen ämnar styra mot och måluppfylla under perioden 2020–2023.


Dialogprocess

Region Västerbotten samt de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i både framtagande och genomförande av kulturplanen. Det kan göras formaliserat och strukturerat eller inom ramen för den verksamhet som bedrivs. Region Västerbotten har valt nedanstående dialogstruktur.

Samrådsdialoger har förts med representanter för det professionella kulturlivet, civilsamhället, urfolket samerna och övriga nationella minoriteter. Samrådsdialogerna har tagit sin utgångspunkt i de befintliga regionala kulturpolitiska målen där utvecklings- och samverkansmöjligheter inom kulturområdet diskuterats och identifierats.

Verksamhetsdialoger har förts med respektive verksamhet som erhåller medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. Dialogerna har utgått från verksamheternas utmaningar och utvecklingsmöjlig-heter och förts i relation till regionalt identifierade områden som geografi, samverkan, prioriterade målgrupper och allas lika möjligheter att delta i kulturlivet. Verksamheterna har även varit representerade i kulturdialoger som genomförs i regionens kommuner.

Kommundialoger har genomförts i regionens femton kommuner. Sammanlagt hölls arton dialoger. Kommundialogerna arrangerades i tre olika format och tog sin utgångspunkt i lokala utmaningar och behov.

 

Länkar:

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådets information om Kultursamverkansmodellen'

Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023

Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773