Kulturplan Västerbotten

Framtagande av Västerbottens läns kulturplan 2020-2023

Västerbottens läns nuvarande kulturplan sträcker sig mellan 2016 – 2019. Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2020 – 2023 har just påbörjats. Kulturberedningen svarar, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden för den regionala kulturverksamheten präglas av vår gemensamma vision och ambition – med samverkan som ledord.

Kommundialoger: Kommunerna utgör samverkanspart vid framtagande av kulturplanen i enlighet med förordningen. Dialoger sker perioden januari – mars 2019.

Verksamhetsdialoger: Dialoger ska genomföras med respektive verksamhet som erhåller medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. Dialogerna ska ta sin utgångspunkt i verksamheternas regionala utmaningar och utvecklingsmöjligheter, med målet att identifiera utvecklingsområden för den kommande planperioden. Dialoger sker perioden november – december 2018.

Samrådsdialoger: Region Västerbotten ska, i enlighet med förordningen och riktlinjerna för den regionala kulturplanen, samråda med det professionella kulturlivet och civilsamhället. Dialoger sker perioden maj – oktober 2018.

Kulturforum: Kulturforum äger rum 13-14 november 2018 i Sorsele. Målgrupp är representanter för de regionala kulturverksamheterna och representanter från kommunerna.

Remissförfarande: Remissperioden sträcker sig mellan den 4 april till den 15 juni 2019. Vi bjuder vi in till remisscafé i Lycksele (datum kommer) där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som önskar att delta.

Regionkommun: Regionförbundet Västerbottens län bildar tillsammans med Västerbottens läns landsting från och med den 1 januari 2019 regionkommun, organisationens namn blir Region Västerbotten. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ansvara för regionalt tillväxtarbete, där regional kulturverksamhet ingår.  Vi avser att ha en färdig kulturplan för politiskt beredning senast den 31 augusti 2019.

 

Länkar:
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådets information om Kultursamverkansmodellen

Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Richard Ström Samordnare
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773