Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kulturplan Västerbotten

Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2016-2019 inleddes under hösten 2014. Region Västerbottens kulturberedning svarar för framtagandet av kulturplanen, på uppdrag av förbundsstyrelsen. Kulturplanen tas fram i bred samverkan med kommuner, regionala kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhället. Den regionala kulturplanen 2016-2019 beslutades i förbundsfullmäktige den 3 december 2015.

Kulturplan 2016-2019(pdf)

Remissutgåva ny regional kulturplan

En remissutgåva av Region Västerbottens nya kulturplan för 2016-2019 har funnits tillgänglig under perioden 27 april – 12 juni.

Remiss Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Följebrev till remissutgåva Kulturplan, med läsanvisning

Västerbottens läns kulturplan 2012–2015

Kulturplan för Västerbotten 2012-2015 (1.07 MB)

Kulturplan bilaga 2015

Samverkansmodellen

Sedan 2011 ligger en ny samverkansmodell till grund för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet i Sverige. Det innebär att landstingen, eller motsvarande regional part, har tagit över uppgiften att fördela det statliga anslaget till olika regionala kulturverksamheter. Region Västerbotten anslöt sig till samverkansmodellen 2012.

En förutsättning för att ingå i samverkansmodellen är att det finns en regional kulturplan. Kulturplanen ska bland annat ta upp regionala förutsättningar, kulturpolitiskt prioriterade områden samt ekonomiska utgångspunkter. Den ska beskriva hur det statliga anslaget ska fördelas inom sju specifika områden: professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med länets kulturinstitutioner, organisationer, det fria kulturlivet, professionella kulturskapare och civilsamhället. Samverkan sker i form av lokala och regionala kulturdialoger.

Kontakt:

Camilla Thorn Wollnert, Regionkulturchef

camilla.thorn-wollnert@regionvasterbotten.se

Linn Edlund, Kulturstrateg

linn.edlund@regionvasterbotten.se 

Länkar:

Kulturrådets information om Samverkansmodellen

Uppdaterad 22 februari, 2018 kl 8:33 av Linn Edlund