Framtagande Kulturplan Region Västerbotten 2024-2027

Region Västerbotten ska under 2022 och 2023 ta fram länets fjärde regionala kulturplan. Region Västerbotten samt de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i framtagande av kulturplanen.

Illustration med rutor och pilar som illustrerar processen för framtagandet av kulturplanen.
En ny regional kulturplan tas fram under 2022 – 2023.

Dialogförfarandet innebär att planens olika aktörer, i dialog, gemensamt identifierar riktningen inom olika kultur- och samverkansområden. Vidare är ambitionen att tydliggöra ansvars och rollfördelning inom kultursektorn för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och utveckling i länet.

Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av kulturplanen i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. En remissversion av kulturplanen ska vara färdigställd april 2023. Därefter bereds Kulturplanen under hösten 2023. Kulturplanen fastställs sedan i Regionfullmäktige.

Dialogförfarandet sker genom tre olika dialogformat; tematiska dialoger, samrådsdialoger och kommundialoger.

TEMATISKA DIALOGER

De tematiska dialogerna sker i oktober-november 2022 och tar sin utgångspunkt i nuvarande plans målområden, där en bred representation av kulturplanens samverkansaktörer och samrådande parter deltar.

Professionellt kulturskapande

Vilken utveckling behöver ske för att Västerbotten ska vara en mer attraktiv plats för professionellt kulturskapande?

Region Västerbotten bjuder in till dialog för att gemensamt diskutera förutsättningar att vara professionellt verksam, inom olika konstområden, i Västerbotten.

Målgrupper: yrkesverksamma kulturskapare, representanter för regionala kulturverksamheter, centrumbildningar, branschorganisationer med flera.

Datum Torsdag den 27 oktober 2022
Plats Umeå, Folkets hus

Dialogen är genomförd.

 

Utbud och mottagande

Hur stärker vi tillgången till ett kulturutbud i hela länet, för alla länets medborgare?

Samverkan är en förutsättning för ett tillgängligt och jämlikt kulturutbud. Region Västerbotten bjuder in till dialog för att gemensamt diskutera förutsättningarna för ett kulturutbud i hela länet.

Målgrupper: regionala kulturverksamheter, kommunala kulturverksamheter, det fria kulturlivet, kulturföreningar, studieförbund med flera.  Vi önskar även att tjänstepersoner på kommunal och regional nivå med ansvar för kulturfrågor deltar.

Datum Fredag den 11 november 2022
Plats Lycksele, First Camp Ansia

Sista anmälningsdag är 7 november.

Mer information om dialogen samt anmälningsformulär 

 

Barn och unga

Hur säkerställer vi barn och ungas rätt att ta del av och skapa kultur?

Region Västerbotten bjuder in till dialog för att diskutera barn och ungkulturområdets fortsatta utveckling i Västerbottens län samt hur olika aktörer inom kultursektorn utifrån sina respektive roller kan bidra till denna utveckling.

Målgrupper: Regionala kulturverksamheter, barnkultursamordnare, representanter för kulturskolan, aktörer inom civilsamhället, samt andra som bedriver och/eller ansvarar för barn och ungkulturverksamhet i länet.

Datum Tisdag den 29 november 2022
Plats Lycksele, Hotell Lappland

Sista anmälningsdag är 7 november.

Mer information om dialogen samt anmälningsformulär

 

Kulturarv och kulturmiljö

Verksamma aktörer inom området har erhållit inbjudan, dialogen är ej öppen för anmälan. 

 

Kulturella och kreativa näringar

Verksamma aktörer inom området kommer att bjudas in. Information kommer inom kort.

 

SAMRÅDSDIALOG

Nationella minoriteters och urfolket samers kultur i kulturen

Region Västerbotten vill som ett led i kulturplanearbetet bjuda in till en dialog om hur nationella minoriteters och urfolkets samers kultur kommer till uttryck i rådande kulturutbud. Hur kan vi utifrån olika roller stärka och samverka kring en ökad mångfald.

Målgrupper: Företrädare för nationella minoriteter och urfolket samer, regionala kulturverksamheter, representanter för kommunal verksamhet, och andra som arbetar aktivt med att främja nationella minoriteters och urfolket samers kultur.

När: Onsdag den 7 december 2022, klockan 10.00 – 15.00. Fika från klockan 9.30
Var: Hotell Lappland, Lycksele

Sista anmälningsdag är 18 november.

Mer information om dialogen samt anmälningsformulär

 

KOMMUNDIALOGER

Från januari till mars 2023 kommer Region Västerbotten att genomföra kommundialoger i länets 15 kommuner. Vid dialogerna deltar politiker och tjänstepersoner från kommunal och regional nivå, samt representanter för de regionala kulturverksamheterna. Om kommunen önskar så arrangeras även en öppen dialog dit det lokala kulturlivet bjuds in. Respektive kommun ansvarar för inbjudan.