Framtagande Kulturplan Region Västerbotten 2024-2027

Region Västerbotten ska under 2022 och 2023 ta fram länets fjärde regionala kulturplan. Region Västerbotten samt de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i framtagande av kulturplanen.

Illustration med rutor och pilar som illustrerar processen för framtagandet av kulturplanen.
En ny regional kulturplan tas fram under 2022 – 2023.

Dialogförfarandet innebär att planens olika aktörer, i dialog, gemensamt identifierar riktningen inom olika kultur- och samverkansområden. Vidare är ambitionen att tydliggöra ansvars och rollfördelning inom kultursektorn för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och utveckling i länet.

Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av kulturplanen i samverkan med länets kommuner,

civilsamhälle och kulturskapare. En remissversion av kulturplanen ska vara färdigställd april 2023. Därefter bereds Kulturplanen under hösten 2023. Kulturplanen fastställs sedan i Regionfullmäktige.

Dialogförfarandet sker genom tre olika dialogformat; tematiska dialoger, samrådsdialoger och kommundialoger.

TEMATISKA DIALOGER 2022

De tematiska dialogerna genomfördes oktober – november 2022 och har syftat till att samla olika aktörer inom kultursektorn med olika uppdrag, sakkunnighet och perspektiv för att diskutera en gemensam fråga - en tematik. Dialogerna har haft olika upplägg och metodik, men med en gemensam nämnare – samtliga dialoger ska generera i ett skriftligt underlag till arbetet med den regionala kulturplanen. 

SAMRÅDSDIALOG 2022

Region Västerbotten samråder via organisationens samrådskonstruktion kontinuerligt med representanter för urfolket och övriga nationella minoriteter. Inom ramen för kulturplaneframtagandet anordnades en särskild samrådsdialog dit representanter för nationella minoriteter/urfolket, regionala kulturverksamheter och kommunala minoritetssamordnare, med flera bjöds in.

SAMMANSTÄLLNING DIALOGER 2022

Regional kulturverksamhet har sammanställt de inspel som respektive dialog genererat i, genom olika metoder och därmed anteckningar. Underlaget är ett arbetsmaterial i framtagande av den regionala kulturplanen och ska därmed betraktas så. Sammanställningen utgör i huvudsak ett underlag till framtagande av ett remissutkast till den regionala kulturplanen. Den utgör även en återkoppling till de aktörer som deltagit på någon, eller flera, av de tematiska dialogerna och samrådsdialogen.

Samtliga verksamheter som erhåller stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen, samt Region Västerbotten, ska i sina utvecklingsområden (verksamheterna) och samverkansområden (Region Västerbotten) ta avstamp i de behov och utvecklingsambitioner som framkommit under dialogförfarandet.

KOMMUNDIALOGER 2023

I januari och februari 2023 kommer Region Västerbotten att genomföra kommundialoger i länets 15 kommuner. Vid dialogerna deltar politiker och tjänstepersoner från kommunal och regional nivå, samt representanter för de regionala kulturverksamheterna. Om kommunen önskar så arrangeras även en öppen dialog dit det lokala kulturlivet bjuds in. Respektive kommun ansvarar för inbjudan.