Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Kulturplanen beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.

Kulturplanen finns i ett längre format, samt i en kortare version. Den kortare versionen finns tillgänglig på finska, sydsamiska och svenska. Under länkar längst ner på sidan finner ni samtliga versioner.

Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling och samverkan i Västerbottens län. Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen.

De fem övergripande regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken, men lyfter fram regionala behov och utmaningar.  

Insatsområdena utgör den gemensamma riktningen som Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna som erhåller anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen ämnar styra mot och måluppfylla under perioden 2020–2023.

 

 

 

 

 

Dialogprocess vid framtagandet av Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Region Västerbotten samt de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i både framtagande och genomförande av kulturplanen. Det kan göras formaliserat och strukturerat eller inom ramen för den verksamhet som bedrivs. Region Västerbotten har valt nedanstående dialogstruktur.

Samrådsdialoger har förts med representanter för det professionella kulturlivetcivilsamhället, urfolket samerna och övriga nationella minoriteter.

Verksamhetsdialoger har förts med respektive verksamhet som erhåller medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. Verksamheterna har även varit representerade i kulturdialoger som genomförs i regionens kommuner.

Kommundialoger har genomförts i regionens femton kommuner.

 

 

 

Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Bild på Linn Edlund
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Bild på Richard Ström