Kulturstipendier

Region Västerbotten, enheten för regional kulturverksamhet utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente. Referensgrupper för de kulturella områden som är aktuella och som utgörs av sakkunniga från länets kulturverksamheter och tjänstepersoner vid kulturenheten bereder stipendieansökningarna. Kulturrådets gällande policiy mot jäv, mutor och annan otillbörlig påverkan (Adm 2012/155, GD 2012:223) skall beaktas. I händelse av att sakkunnikggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutliga förslagen till stipendiater. Förslagen föreläggs kulturutskottet som i sin tur föreslår regionstyrelsen att fastställa dem. 

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendium 2019

Konstområden för 2019 är bildkonst, dans och teater.

Sista ansökningsdatum för ansökan om kulturstipendier är den 15 februari 2019.

Ansökningslänk - www.projektsok.se 


Läs mer om stipendierna:

Reglemente, kulturstipendium 

Stadgar, kulturfond

Riktlinjer, kulturstipendier 

Inriktning, kulturstipendier 2017-2019


Förbundsstyrelsen fattade beslut om stipendiater 2018 den 8 maj och  prisutdelningen skedde på förbundsfullmäktige den 30 maj.


Kulturstipendiater 2018

BILDKONST 2018 (150 000kr)

Gunilla Samberg, Umeå, född 1945

Gunilla Samberg har ett starkt konstnärskap och engagemang kring angelägna frågor. Som konstnär står hon på de utsattas sida och lyfter deras berättelser till det offentliga där dialog och delaktighet är viktiga ledord. Gunilla arbetar utifrån övertygelsen att jämställdhet är en grundbult i demokratin. Sedan 2013 har hon arbetat tillsammans med Molnskugga som är en grupp kvinnor med olika nationaliteter.

Stipendiet kommer att användas till resor och insamlande av material för utveckling av projektet Molnskugga utifrån metoo-rörelsen.

BERÄTTANDE 2018 (75 000kr)

Francesca Vincentie, Umeå, född 1993

För hennes målmedvetna utforskande av berättande som nyckel till identitetsskapande där inspiration hämtas ur den egna upplevelsen av mellanförskap. Att genom berättande och musik manifestera sitt ursprung, och tillgängliggöra det för andra kräver stort konstnärligt mod och är idag en angelägenhet för många. Genom stipendiet vill vi ge Francesca Vincentie möjlighet att utveckla sitt gränsöverskridande konstnärskap där sceniskt berättande kombineras med andra uttryck.

MUSIK 2018 (75 000kr)

Sara Ajnnak, Gargnäs, född 1979

Sara Ajnnak har genom jojken hittat och tagit tillbaka sin samiska identitet och sitt språk och på samma gång tagit den tillbaka till Västerbottens inland. Saras jojkkarriär tog fart efter ett framträdande i Grönländsk television. Efter det har Sara bland annat uppträtt på scener runtom i Sápmi men jobbar även med storytelling där dokumentärfilm och livemusik blandas för att berätta hennes renskötarfamiljs historia. Saras glöd och driv genomsyrar hela hennes karriär. Genom stipendiet vill vi ge Sara Ajnnak möjligheten att än mer sprida musik på Umesamiska.

HEDERSSTIPENDIUM 2018

Bo Nilsson, Bjurholm, född 1936

Kulturberedningens hedersstipendium 2018, i form av en statyett, tilldelas Bo Nilsson, Bjurholm. Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens läns hembygdsförbund och styrelseledamot i Västerbottens museum, får hedersstipendiet för sitt aldrig sinande engagemang för en hembygd för alla västerbottningar, både infödda och inflyttade, samt för sitt ihärdiga och initiativrika arbete för att bevara och utveckla kulturarvet och berättartraditionen i Västerbotten. Bo Nilsson har prisbelönats för sina insatser att på ett nyskapande sätt samla och bevara dåtidsberättelser.

Bo Nilsson utsågs till hedersdoktor vid Umeå universitet 2017 och har länge varit ordförande i Föreningen Norden samt varit engagerad i Stiftelsen konstvägen sju älvar.

 

 

 

 

 

Kerstin Hamre Vik. kulturstrateg
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Telefon
070-577 16 57