Regionala främjandeverksamheter

Regionala kulturkonsulenter med olika inriktningar har under lång tid förekommit inom kulturpolitiken. Konsulenter har vuxit fram under skilda tidsperioder, utifrån varierande motiv och på initiativ från olika aktörer. Vissa av konsulentfunktionerna etablerades på tydligt initiativ från staten, medan andra vuxit fram mer organiskt inom kultursektorns organisationer.

 

I Västerbotten pratar vi om främjandeverksamheter, som i de flesta fall är konsulenter, i andra fall utvecklare eller producenter. Det verksamheterna har gemensamt är att de i sitt arbete riktar sig till professionella kulturskapare, barn och unga, civilsamhället och allmänheten. I sitt arbete ska verksamheterna utveckla samverkan inom barn och ungkulturområdet i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande och främja insatser som bidrar till att Västerbottens län är en attraktiv miljö för kulturskapare att bo och verka i och vara en del i den kulturella infrastrukturen. Verksamheterna ska bidra till att stärka dialog och samverkan mellan olika aktörer såväl som att främja möten mellan olika kulturer och återspegla mångfalden i regionen.

I Västerbotten finns det regionala främjare inom områdena dans, bild och formkonst, scenkonst, litteratur, film, hemslöjd samt amatörteater och berättande. Främjandeverksamhet bedrivs även inom musikområdet genom ett regionalt musikuppdrag.

 

Amatörteater- och berättande

Väserbottensteatern arbetar genom en konsulentfunktion för att uppmuntra, utveckla och stärka amatörteaterverksamheten i Västerbotten. Individer och grupper han få råd och stöd i sitt arbete med teater. Funktionen arbetar även med berättande genom Nordiskt berättarcentrum, med fokus på berättande som pedagogisk metod.

Lillemor Skogheden, Dramapedagog och amatörteaterkonsulent
lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se
070-250 45 99

 

Danskonsulentverksamheten

Norrlandsoperan är huvudman för den regionala danskonsulentverksamheten, Dans i Västerbotten, som ska verka för att dans ska ges större plats i invånarnas vardag, öka kunskapen om danskonsten i regionen och vara ett stöd för dem som yrkesmässigt eller på fritiden vill arbeta med och för danskonsten. Dans i Västerbotten handlägger även det regionala turnéstödet för dansgrupper enligt gällande riktlinjer.

Maria Schäfer, Danskonsulent
maria.schafer@norrlandsoperan.se
070-399 24 55

 

Filmkulturell verksamhet

Film i Västerbotten är regionalt resurscentrum för film och rörlig bild med uppgiften att stödja och bredda filmkulturen i Västerbottens län och främja utvecklingen av den audiovisuella branschen. Region Västerbotten är huvudman för den regionala konsulentverksamheten inom filmområdet.

Fredric Larsson, Verksamhetschef samt visningsansvarig
fredric@filmivasterbotten.com
070-636 32 86

Johan Lundkvist, Filmkonsulent: produktion och talangutveckling samt teknikansvarig
johan@filmivasterbotten.com
070-241 34 37

Lill Casslind, Filmkonsulent: produktion och talangutveckling
lill@filmivasterbotten.com
070-688 39 78

Felicia Vesterlund, Filmkonsulent: barn och unga
felicia@filmivasterbotten.com
070-545 77 15

 

Hemslöjdskonsulentverksamhet

Västerbottens läns hemslöjdsförening är huvudman för den regionala konsulentverksamheten inom slöjdområdet. De arrangerar bland annat kurser och utbildningar för verksamma slöjdare. Genom olika arrangemang i regionen arbetar hemslöjdskonsulenterna för att fler invånare i regionen får ta del av slöjden.

Rebecka Adelhult Feklistoff, Länshemslöjdskonsulent i textilslöjd
rebecka@vasterbottenslojd.se
072-341 98 38

Felix Wink, Länshemslöjdskonsulent i hårdslöjd
felix.wink@vasterbottenslojd.se
070-276 63 99

 

Konstkonsulentverksamhet

Konstfrämjandet Västerbotten och Skellefteå Museum, Museum Anna Nordlander är huvudmän för den regionala konstkonsulentverksamheten, vars uppdrag är att skapa bättre förutsättningar för regionens yrkesverksamma konstnärer, främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva bildkonst samt bredda allmänhetens kunskap och intresse för bild- och formområdet.

Marlene Josefsson, Konstkonsulent
marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
070-293 88 07

Fanny Carinasdotter, Konstkonsulent
fanny.carinasdotter@konstframjandet.se
073-021 56 00

 

Litteraturfrämjande

Regionbibliotek Västerbotten ansvarar för det litteraturfrämjande uppdraget som syftar till att se till att skrivandet och författarskapet tas till vara som en resurs för arbetet på biblioteken och i skolorna. Det ska vara en möjlighet att ingå i litterära och andra konstnärliga sammanhang, samt få inspiration och bränsle till att hålla det konstnärliga utövandet levande. Region Västerbotten är huvudman för den regionala biblioteksverksamheten där uppdraget ingår.

Christer Edeholt, Biblioteksutvecklare
christer.edeholt@regionvasterbotten.se
070-357 57 09

Susanne Ljungström, Biblioteksutvecklare
susanne.ljungstrom@regionvasterbotten.se
070-328 41 35

 

Scenkonstkonsulentverksamhet

Riksteatern Västerbotten är huvudman för den regionala konsulentverksamheten inom scenkonstområdet och arbetar för att främja tillgången till ett mångsidigt och kvalitativt scenkonstutbud i hela regionen, särskilt för barn och unga. Riksteatern Västerbotten handlägger det regionala turnéstödet för fria teatrar samt arbetar med arrangörsutvecklingsfrågor.

Inger Holmberg, Scenkonstkonsulent
inger.holmberg@riksteatern.se
070-371 25 85

Robert Tenevall, Scenkonstkonsulent
robert.tenevall@riksteatern.se
070-66 55 792

 

Regionalt musikuppdrag

I Norrlandsoperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets musikliv. Det operativa ansvaret för detta ligger till stor del hos Norrlandsoperans musikavdelning. Uppdraget omfattar konsertproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla musiklivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Markus Falck, Producent
markus.falck@norrlandsoperan.se
070-343 43 82

Andreas Nilsson, Producent
andreas.nilsson@norrlandsoperan.se
073- 068 09 05