Verksamhetsmedel

De verksamheter som beviljas verksamhetsmedel ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt i länet och representerar olika konst- och kulturområden. Till medlen kopplas villkor som är gemensamma för alla mottagare, samt specifika uppdrag/överenskommelser/direktiv för respektive mottagares verksamhet. Verksamhetsmedel beviljas inte retroaktivt.

Stöden söks och redovisas varje år

Verksamhetsmedel söks, redovisas och omprövas årligen. Förfarandet varierar beroende på om verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen eller ej.

Verksamheter i kultursamverkansmodellen

Ansökan görs via blanketten Ansökan om verksamhetsmedel 2024 och redovisning sker via Kulturdatabasen. Redovisning för 2022 ska vara inskickad senast 31 mars 2023 genom kulturdatabasen. Särskild information skickas ut via e-post till kontaktpersoner på respektive organisation.

Ansökan om verksamhetsmedel ska vara inskickad senast den 31 maj 2023 till regionen@regionvasterbotten.se, märk ansökan med ”Ansökan om verksamhetsmedel 2024, verksamhetens namn”

Övriga verksamheter

Verksamheter som inte ingår i kultursamverkansmodellen och därmed inte redovisar i kulturdatabasen ska senast den 31 maj skicka in följande handlingar:

  • Årsredovisning 2022
  • Förvaltningsberättelse  2022
  • Resultat och balansräkning 2022
  • Revisionsberättelse 2022
  • Verksamhetsplan 2024 
  • Preliminär budget 2024 
  • Ansökan om verksamhetsmedel 2024

Redovisning och ansökan märks med ”Ansökan om verksamhetsmedel 2024, Verksamhetens namn”

Gemensamma villkor för stöd

Utgångspunkt för Region Västerbottens anslagsfördelning är de nationella kulturpolitiska målen och Region Västerbottens kulturplan. Verksamheterna ska bidra till att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.

Barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp, det innebär att Region Västerbotten vill främja ett varierat kulturutbud för barn och unga i hela länet och kultur ska vara en självklar del av målgruppens vardag i såväl skola som på fritiden.

Stödmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och myndighetskrav och verkar i överensstämmelse med Västerbottens kulturpolitiska utgångspunkter. Region Västerbotten kan endast vara delfinansiär. Verksamhetsstöd beviljas därför endast till verksamheter som även får stöd av annan finansiär. Verksamhetsstöd beviljas inte retroaktivt.

 

Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90