Urfolket samerna

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att synliggöra urfolket samerna och tillgängliggöra bibliotekets resurser.

Litteratur på de samiska språken har en svag ställning nationellt med liten utgivning och få författare. Samverkan behöver utökas, så att samernas språk, litteratur och författare stärks och utvecklas. Här är särskilt viktigt att uppmärksamma att det samiska språket inte är ett, utan åtminstone fem, vilket innebär en rikedom samtidigt som det kan vara en utmaning för biblioteken vad gäller utbud och inköp.

Vidare är det viktigt att belysa att samernas geografiska bosättningsområde, Sápmi, sträcker sig över både läns- och riksgränser, och att det därför är av stor vikt att ombesörja tillgänglighet och bibliotekssamverkan inom hela det gränsöverskridande område som Sápmi utgör