Regional biblioteksplan 2025-2028

Regionbibliotek Västerbotten har utarbetat förslag till ny regional biblioteksplan i dialog och samverkan med länets folkbibliotek. Information har därutöver delgetts vid kommunchefsforum.

Regionala utvecklingsnämnden fattade den 28 maj 2024 beslut om att godkänna förslaget till remissversion av ny regional biblioteksplan för Västerbotten.

Arbetet med att ta fram en ny regional biblioteksplan utgår från bibliotekslagen (2013:801):

  • 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
  • 17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den regionala biblioteksplanen beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten kommer att fokusera på de kommande fyra åren (2025-2028), och kan därutöver vara vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av kommunala biblioteksplaner. Biblioteksplaner - både på regional och kommunal nivå - ger också möjlighet till uppföljning och utveckling av verksamheten och utgör därigenom ett viktigt instrument för kvalitetssäkring.

Vi önskar nu få in synpunkter på förslaget, i första hand utifrån följande frågeställningar:

  • Fångar målsättningar och utvecklingsområden upp gemensamma ambitioner?
  • Saknas något perspektiv?


Om behov ses av ändringar/kompletterande skrivningar utöver ovanstående frågor tas gärna konkreta förslag emot. Vill du lämna svar på ett specifikt avsnitt, ange då rubriken för avsnittet.

Efter remissperioden sammanställer och behandlar Regionbibliotek Västerbotten inkomna synpunkter.

Formalia

Remissvar ska ha in kommit till Region Västerbotten senast den 12 augusti 2024. Svaren bör lämnas per e-post till regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se Ange diarienummer RUN 50-2024 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Gärna även att det är ett ”remissvar”.

Svaret bör lämnas i två versioner, den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), och den andra ett ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven.

Observera att remissversionen ej är bildsatt eller layoutad.

Remissinstanser

Bjurholms kommun
Dorotea kommun
Lycksele kommun
Malå kommun
Nordmalings kommun
Norsjö kommun
Robertsfors kommun
Skellefteå kommun
Sorsele kommun
Storumans kommun
Umeå kommun
Vilhelmina kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun
Åsele kommun
Samernas bibliotek
Sametinget
Författarcentrum Norr

Helena Björnwall Åström Regionbibliotekschef
E-post
helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 33
Bild på Helena Björnwall Åström