Regional biblioteksverksamhet

Regional biblioteksverksamhet ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. (§ 11) 

Den regionala biblioteksverksamheten är en kompetens- och utvecklingsnod vars primära målgrupp utgörs av folkbiblioteken i Västerbotten. När möjlighet finns erbjuds även andra biblioteksverksamheter insatser. Regionbiblioteket arbetar aktivt med verksamhetsutveckling, digitalisering, läsfrämjande och litteraturfrämjande samt frågor som rör tillgänglighet och inkludering i samhället.

I arbetet med regional biblioteksverksamhet värnar vi de mänskliga rättigheterna och det demokratiska samtalet, i synnerhet barns och ungas rätt till bibliotek, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet, rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, rättigheter för de nationella minoriteterna, interkulturellt arbete samt internationalisering.

Den Regionala biblioteksplanen för Västerbotten innehåller särskilt prioriterade insatsområden för vår verksamhet under 2021-2024.

Regional biblioteksplan 2021-2024

 

Garanter för demokratin

Utvecklingsområde: Stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser och aktiva noder i samhället

Biblioteken utgör en central arena för demokrati med uppdraget att tillhandahålla information och kunskap samt stimulera fri åsiktsbildning. Det krävs ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt för att lyfta underrepresenterade grupper
och minoriteter.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

 • Framhålla bibliotekens demokratiska uppdrag och dess betydande roll som mötesplats i ett hållbart samhälle
 • Kontinuerligt anordna fortbildning för folkbiblioteken om det demokratiska uppdragets möjligheter och utmaningar
 • Bejaka mångfaldsperspektivet
 • Öka tillgängligheten för särskilt utsatta grupper
 • Aktivt arbeta för att barnkonventionen implementeras inom folk- och sjukhusbiblioteken

Digitala och vitala

Utvecklingsområde: Öka biblioteksverksamheters digitala kompetens samt verka för en hållbar medie- och informationskunnighet (MIK)

Digitaliseringen av samhället innebär stora och ibland snabba förändringar som kräver samverkan och helhetsperspektiv för att bli en positiv kraft. Saknas de bitarna riskerar man ett digitalt utanförskap, framförallt bland befolkningsgrupper som redan är utsatta. Här påverkar också faktorer som var man bor, ålder, tekniskt kunnande och privatekonomi. Digital kompetens innebär, bland mycket annat, förmågan att använda informationsteknik och digital teknik. Medie- och informationskunnighet, MIK, är ett paraplybegrepp som innefattar de kunnigheter som krävs för att hitta, undersöka, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Att inneha digital kompetens är därför viktigt för alla.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

 • Den digitala kompetensen på folkbiblioteken utvecklas och stärks
 • Det digitala utanförskapet i samhället minskar

 

Vi lär tillsammans

Utvecklingsområde: Stötta och utveckla bibliotekens lärande organisation

För att fortsatt vara det nav i kunskapssamhället som biblioteken är idag behövs en bred, strategiskt riktad kompetensutveckling för bibliotekspersonal. Regionbibliotek Västerbotten lägger utifrån sitt demokratiuppdrag mycket fokus på detta och säkerställer därmed att biblioteken fortsätter vara en av samhällets viktigaste aktörer och allas angelägenhet.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

 • En samordnad kompetensutvecklingsplan för folkbiblioteksanställda tas fram
 • Förstärka synen på lärande som en kollektiv process
 • Öka samverkan mellan olika biblioteksverksamheter
 • Fortsatt medvetandegöra vikten av en bred medie- och informationskunnighet i samhället

 

Nationella minoriteter och urfolket samerna

Utvecklingsområde: Verka för att synliggöra de nationella minoriteterna och urfolket samerna samt tillgängliggöra bibliotekens utbud för dessa grupper.

Att tillhöra en nationell minoritet innebär stärkta rättigheter på flera områden enligt lag, t ex att offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och värna språk och kultur för den aktuella minoriteten.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för att

 • Utveckla folkbiblioteken till mötesplatser för Västerbottens nationella minoritetsgrupper, i synnerhet samer och sverigefinnar
 • Stärka folkbibliotekens samverkan med samiska och sverigefinska representanter och organisationer
 • Ta fram kompetenshöjande insatser och konkret stödmaterial inom området
 • Fortsatt samverka med andra regioner och aktörer kring nationella minoriteter och urfolket samerna

 

Regionbibliotek Västerbotten har också ett läs- och litteraturfrämjande uppdrag.