Remissutgåva för Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.

– Dialogprocessen som är en stor del av arbetet med att ta fram en regional kulturplan stärker vårt arbete att verka för kvalitativ kultur i hela länet. Kulturlivets aktörer har olika behov men samtidigt delas många utmaningar och därmed möjligheter, det har vi tagit fasta på i vår tredje regionala kulturplan - en plan som kännetecknas av kulturens kraft för en hållbar regional utveckling, i samverkan! säger Nina Björby (S), ordförande Kulturutskottet.

Kulturutskottet önskar få synpunkter på remissutgåvan senast 15 juni 2019. Region Västerbotten bjuder in till Remisscafé 15 maj i Lycksele där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som önskar att delta. Kulturutskottet kommer efter remissperioden att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar. Beslut tas i regionfullmäktige  19-20 november.

Anmälan remisscafé

Remissutgåva Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Följebrev remissutgåva Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023

Synpunkter skickas via e-post till regionalutveckling@regionvasterbotten.se, i ämnesraden anges ” Remissvar regional kulturplan RUN 299-2019”.

Remissvar kan också skickas via post till Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå

 

Tillbaka till nyhetslistan