Kunskapsstyrning i Västerbotten

Region Västerbotten har byggt upp en lokal struktur för arbetet med kunskapsstyrning. Den stödjer och speglar den nationella och sjukvårdsregionala strukturen.

För att anpassa Region Västerbottens struktur till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen benämns de olika grupperna: Lokal programområdesgrupp (LPOG), lokala programområden (LPO), lokal samverkansgrupp (samverkansgrupp) och lokala arbetsgrupper (LAG). Lokal nivå motsvarar hela Region Västerbotten.

Organisation och struktur

Lokala programområdesgrupper (LPOG) och lokala programområden (LPO)

I Region Västerbottens system för kunskapsstyrning anpassas organisationen till hälso- och sjukvårdsförvaltningens struktur. Det finns sex lokala programområdesgrupper (LPOG) och varje områdeschef ansvarar för flera lokala programområden (LPO). Inom dessa sex LPOG finns alla nationella programområden (NPO) representerade som lokala programområden (LPO). Grunden till ett LPO utgörs av områdeschef, verksamhetschef, NPO-ledamot och vid behov kan även andra professioner ingå. Om NPO-ledamot inte är verksam i Region Västerbotten kan annan ämnesexpert ingå.

Lokala programområden i Region Västerbotten 8 mars 2023.
(Öppna bilden i pdf-format)

För att skapa bättre förutsättningar att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda vårdmötet anpassas lokala programområden (LPO) till den nationella programområdesstrukturen Översiktsbild

LPO är mottagare av nationella kunskapsunderlag och tillsätter ändamålsenliga lokala arbetsgrupper (LAG) samt förmedlar och tydliggör uppdrag till LAG.

Uppdragsbeskrivning för LPO

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Den lokala arbetsgruppen (LAG) tar emot, processar och medverkar till implementering av nationella kunskapsunderlag såsom nationella riktlinjer, vårdprogram och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. LAG arbetar på uppdrag av LPO.

Samverkansgrupperna

De lokala samverkansgrupperna samarbetar med lokala programområden och lokala arbetsgrupper. Samverkansgrupperna fungerar som stödfunktion i kunskapsstyrningsarbetet.

Ingemar Andersson Strateg för kunskapsstyrning
E-post
ingemar.andersson@regionvasterbotten.se
Katarina Linrin Handläggare för kunskapsstyrning
E-post
katarina.linrin@regionvasterbotten.se
Rebecca Eriksson Handläggare för kunskapsstyrning
E-post
rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se
Petra Olgarsson Kommunikatör för kunskapsstyrning
E-post
petra.olgarsson@regionvasterbotten.se
Xiaofang Hou Controller
E-post
xiaofang.hou@regionvasterbotten.se