Anställdas personuppgifter

Vid anställning i Region Västerbotten behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur vi hanterar anställdas personuppgifter.

Region Västerbotten följer gällande lagstiftning om integritet vid behandling av personuppgifter. Om du är anställd hos oss behöver vi spara och behandla vissa av dina personuppgifter, till exempel:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • Löneuppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Utbildning och kompetens
 • Närvarouppgifter
 • Användarnamn
 • Behörighetsuppgifter
 • Vissa hälsouppgifter
 • Befattningsvärdering
 • Bilder
 • Närmast anhörig, om du själv väljer att meddela det

Så används uppgifterna

Uppgifterna används bland annat för planering, utbetalning av lön och andra ersättningar, underlag för pensionsberäkning, underlag till förhandlingssystem, beräkning av anställningstid och olika statistikuppgifter. Om det behövs kan de även användas vid rehabiliteringsärenden och arbetsskador eller tillbud.

För att hantera din lön i samband med ledigheter för vård av barn registreras uppgift om barns namn och födelsedatum. I samband med löneförhandlingar registreras uppgift om facklig tillhörighet.

Så lagras uppgifterna

Uppgifter om din person och anställning överförs till Katalogtjänst HSA. Uppgifterna sparas enligt Region Västerbottens dokumenthanteringsplan. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Rättslig grund

Anställningsavtalet utgör den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för din anställning.

Om du är medarbetare inom vården hanterar vi dina personuppgifter även för att fullgöra våra skyldigheter enligt bland annat patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Grunden för den behandlingen är rättslig skyldighet och allmänt intresse.

Bilder på anställda i ledande ställning och publika roller (direktörer, områdeschefer, verksamhetschefer, samt vissa andra chefsbefattningar och nyckelpositioner) används för att informera om verksamheten. Den lagliga grunden för behandlingen är i dessa fall allmänt intresse.

Härifrån kommer uppgifterna

Vi får dina uppgifter från dig själv och från folkbokföringsregistret. I vissa fall kommer de från din fackliga organisation, för att vi ska kunna uppfylla vårt ansvar som arbetsgivare.

Kontakt

Du kan kontakta Region Västerbotten för att få information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära att vi raderar dina uppgifter. För att få hjälp med det vänder du dig till dataskyddsombud eller till regionstyrelsen.

Det är regionstyrelsen som har det yttersta ansvaret för personuppgifter i Region Västerbotten.

Regionstyrelsen
Region Västerbotten
Köksvägen 11
901 89 Umeå

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@regionvasterbotten.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Lämna ett klagomål till IMY