Framtidsbild och färdplan nära vård 2030

Framtidsbild Nära vård 2030 är en målbild som är gemensam för samtliga kommuner i Västerbotten och Region Västerbotten. Det finns också en gemensam färdplan som konkretiserar vägen framåt mot 2030 och strategier för att nå dit. Färdplanen är framtagen i bred samverkan och beslutad av fullmäktige hos respektive huvudman. Se plan och material längre ned på sidan.

Hälso- och sjukvården är ofta organiserad utifrån olika akuta sjukdomstillstånd och respektive enhet är inriktad på att behandla en eller flera specifika sjukdomar. Det kan dock medföra svårigheter i mötet med patienter som har komplexa behov som därmed behöver insatser från flera olika aktörer. För exempelvis äldre personer med komplexa behov eller barn och unga med behov av tidiga samordnade insatser är därför samverkan mellan hälso- och sjukvården och olika kommunala verksamheter oerhört viktig för att undvika att enskilda individer hamnar i kläm.

Överenskommelse mellan kommunerna och regionen

Under 2020 tecknades därför en ny överenskommelse mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten om former för samverkan inom området vård- och omsorg som omfattar både tjänstepersoner och förtroendevalda. Målet är att samverkan ska bidra till att skapa ett tydligt värde för invånaren och bygga på verksamheternas behov av tydliga rutiner för samarbete. I den nya samverkanstrukturen ingår systemledning för omställningen till Nära vård med en gemensam framtidsbild för nära vård 2030. Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vården och omsorgen i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030.

Framtidsbilden Nära vård 2030 - dokumentmallar

När ska mallarna användas?

Mallarna ska användas när exempelvis:

  • ett beslut tas i samverkan mellan regionen och en eller flera kommuner
  • en presentation görs i samverkan mellan regionen och en eller flera kommuner, det kan exempelvis handla om ett projekt. 

Du får inte byta ut, flytta eller ta bort grafiska element eller ändra färger. 

Om du har några funderingar kring hur du ska använda materialet kan du kontakta någon av följande: 

Katarina Lindahl, koordinator Nära vård
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se

Britta Edström, koordinator Nära vård
britta.edstrom@regionvasterbotten.se 

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten.pdf

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten - Powerpoint - Mall
Det finns flera olika sidlayouter att välja mellan - klicka på pilen när du ska lägga till en ny sida.

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten - Worddokument - Mall

Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten

En regional färdplan för omställningen till nära vård har fastställts av fullmäktige i Region Västerbotten och länets 15 kommuner. Den har tagits fram i bred samverkan och tydliggör vägen och en gemensam viljeinriktning för omställningen till Nära vård i Västerbotten fram mot 2030.

Färdplanen är ett övergripande strategi- och styrdokument för beslutsfattare, ledning och styrning. Målet är att skapa förutsättningar för god hälsa för människor som lever i Västerbotten.

Färdplanen behöver nu bli en del av respektive huvudmans ordinarie process för planering, genomförande och uppföljning. Den behöver också kompletteras med konkreta handlingsplaner både för det arbete som sker i samverkan och för internt arbete inom regionen och kommunerna.

Relaterat material

Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten

Informationsmaterial Färdplan Nära vård 2030, inklusive talmanus (se även följebrevet nedan)

Följebrev till informationsmaterial Färdplan Nära vård 2030

Strategier i Färdplan Nära vård 2030 – för utskrift i A3

Strategier i Färdplan Nära vård 2030 – för utskrift i A4