Framtidsbilden Nära vård 2030

Framtidsbilden Nära vård 2030 är en målbild som är gemensam för samtliga kommuner i Västerbotten och Region Västerbotten.

Hälso- och sjukvården är ofta organiserad utifrån olika akuta sjukdomstillstånd och respektive enhet är inriktad på att behandla en eller flera specifika sjukdomar. Det kan dock medföra svårigheter i mötet med patienter som har komplexa behov som därmed behöver insatser från flera olika aktörer, både inom och utanför den egna organisationen. För äldre personer och multisjuka personer med komplexa behov är därför samverkan mellan hälso- och sjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen oerhört viktig för att undvika att enskilda individer hamnar i kläm.

Överenskommelse mellan kommunerna och regionen

Under 2020 tecknades därför en ny överenskommelse mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten om former för samverkan inom området vård- och omsorg som omfattar både tjänstepersoner och förtroendevalda. Målet är att samverkan ska bidra till att skapa ett tydligt värde för invånaren och bygga på verksamheternas behov av tydliga rutiner för samarbete. I den nya samverkanstrukturen ingår systemledning för omställningen till Nära vård med en gemensam framtidsbild för nära vård 2030. Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vården och omsorgen i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030.

Framtidsbilden Nära vård 2030 - dokumentmallar

När ska mallarna användas?

Mallarna ska användas när exempelvis:

  • ett beslut tas i samverkan mellan regionen och en eller flera kommuner
  • en presentation görs i samverkan mellan regionen och en eller flera kommuner, det kan exempelvis handla om ett projekt. 

Du får inte byta ut, flytta eller ta bort grafiska element eller ändra färger. 

Om du har några funderingar kring hur du ska använda materialet kan du kontakta någon av följande: 

Katarina Lindahl, koordinator Nära vård
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se

Britta Edström, koordinator Nära vård
britta.edstrom@regionvasterbotten.se 

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten.pdf

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten - Powerpoint - Mall
Det finns flera olika sidlayouter att välja mellan - klicka på pilen när du ska lägga till en ny sida.

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten - Worddokument - Mall