Digilyft Västerbotten

Digilyft Västerbotten kommer att erbjuda små och medelstora industrinära företag inom länet, kompetenshöjande insatser för att öka användningen av digital teknik. Främst inom affärsutveckling och affärssystem.

Regeringens nyindustraliseringsstrategi pekar ut digitaliseringen som ett fokusområden för att klara en snabb omställning. “Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter”

Med anledning av detta har tillväxtverket valt ut tre aktörer som skall genomföra pilotprojekt som syftar till att öka användningen av digital teknik, men som också ska öka insikter hos de deltagande företagen om digitaliseringens potential för deras konkurrenskraft och möjligheter för en hållbar produktion och hållbara affärsmodeller. Tanken är också att skapa nätverk för kunskapsöverföring, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande företagen och att det skapas affärsnytta.

Genomförande av Digilyft Västerbotten

Digilyft Västerbotten kommer att arbeta med två grupper av företag, dels företag som ännu inte påbörjat sin digitaliseringsresa och dels företag som behöver förnya och utveckla den digitalisering de tidigare gjort. Dessa ska erbjudas tre delar, projektledning, bred kompetenshöjande insats och digitaliseringscoachning.

Ett 50-tal företag inom de två grupperna deltar i del ett via kunskapsseminarier. De 10 – 15 företag som vill gå vidare till del två erbjuds en digitaliseringscoach. Pilotprojektet slutar därefter men ska kunna lotsa företag vidare till del tre, som då kan finansieras exempelvis via företagsstöd, innovationscheckar, eller andra projekt.

Projektet Digilyft Västerbotten pågår från 160502 t o m 161231 och finansieras av Tillväxtverket och Region Västerbotten.

Tillväxtverket logga