Digital kompetens

För att alla invånare och företag i Västerbotten ska kunna ta del av digitaliseringens fördelar och vara delaktiga i den omvandling av samhället som digitaliseringen innebär behövs en god digital kompetens.

Digitala Västerbotten vill öka den digitala kompetensen utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv hos beslutsfattare i de deltagande organisationernas verksamheter. Detta är nödvändigt för att ge dem verktyg att utveckla verksamheten. Ytterligare en målsättning är att personal inom utbildnings- vård och omsorgssektorn i Västerbotten ska ha en adekvat digital kompetens.

Delprojektet Digital kompetens kommer också att arbeta med att utvärdera och mäta digital kompetens i offentlig sektor.

Definition av digital kompetens

Regeringens myndighet i digitaliseringsfrågor, Digitaliseringskommissionen, definierar att  “Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.”

Digital kompetens handlar om att kunna använda sig av digitaliseringens möjligheter i olika delar av sitt liv. I privatlivet behövs digital kompetens för att kunna kommunicera, ta del av information och använda funktioner som stöds av mobilt internet. I samhällslivet är digital kompetens viktig för demokratins utveckling, social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap. Digital kompetens är också nödvändig för att kunna ta del av utbildning och vidareutveckla sin kompetens. Inom arbetslivet uppstår nya yrken och allt fler arbeten inkluderar med självklarhet digitala verktyg och arbetssätt.

Digital kompetens innefattar:

  • kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt
  • färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster
  • förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker motivation att delta i utvecklingen

Det är viktigt att inse att den digitala kompetensen kommer att förändras över tid, i takt med nya verktyg, utmaningar och möjligheter.