Vägledande principer för tjänsteutveckling

Under projekttiden har en arbetsgrupp med representanter från kommuner och landsting arbetet med delaktiviteten “arbetssätt för utveckling av e-tjänster. Gruppens Inriktning har varit att ordna utbildningar i service design, för att fördjupa kunskap i användarcentrerad utveckling och genom detta hitta ett antal principer/utgångspunkter för ett regionalt arbetssätt.

Totalt har 31 personer från projektets deltagande kommuner och landsting deltagit i utbildningar och genom arbetsgruppen medverkat i framtagande av övergripande principer/utgångspunkter för e-tjänsteutveckling. Internationellt framtagna principer samt gruppens kunskap om e-tjänsteutveckling har fungerat som inspiration för principerna. Grundtanken har varit att framtagna formuleringarna ska vara utgångspunkter som alla kommuner i länet ska kunna enas om och sluta upp kring vid samarbete kring e-tjänster.

Arbetet är nu avslutat och principerna för e-tjänster har godkänts av styrgruppen. Dessa kommer nu att användas i den fortsatta e-tjänstesamverkan vid utvecklingen av gemensamma e-tjänster.