Samverkan

Inom digitaliseringsområdet behövs samverkan för att effektivt utnyttja digitaliseringens möjligheter. Med tanke på Västerbottens struktur är samverkan, samarbete och samhandling centrala verktyg för att nå Digitala Västerbottens huvudmål, att öka antalet e-tjänster.

Oberoende av organisationens storlek kan samverkan effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för både invånare och företag.

Digitala Västerbotten kommer med hjälp av nätverk och gemensamma mötesplatser att utveckla existerande och etablera nya modeller för samverkan över organisationsgränserna för utveckling genomförande och förvaltning. Detta gäller såväl mellan kommuner, mellan kommuner och landsting, som mellan företag, akademi och civila samhället. Förutom utveckling och etablering av modeller ska även ett nätverk med kontinuerliga mötesplatser etableras i regionen.