Våra idéer från Laddsprojektet

Här är några idéer på datadrivna innovationer som togs fram i Laddsprojektet. Kanske kan de fungera som input i skapandet av egna idéer eller också vill du realisera någon av dessa idéer.

Behov finns av en betygssättning/ranking av fordonspark avseende miljöprestanda relativt andra företags fordonsparker

Miljözoner, krav på klasser (Euro, steg) av olika fordon (som kunder vet inte hur deras fordonspark stå sig mot marknaden) – går det att få reda på hur man kan få reda på vilka fordon som finns i drift hos andra företag. dels så skulle man få reda på , ju högre klass/steg man har desto mindre släpper fordonen ut. kan hjälper kunder att få se en bild i sin ställning gentemot markanden, att visualisera de, och kommunicera det miljövänliga valet. var registreras fordon? trafikverket, öppen data? av de företag som har tunga fordon, vad har de för genomsnittlig klass/steg?! det vill man jämföra med (flera kunder som har efterfrågat det).

Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers koldioxidutsläpp utifrån relevanta data så att företagen/organisationerna kan benchmarkas mot varandra

Räkna på / uppskatta företagens koldioxidutsläpp vore relevant, t.ex. koppling till miljöprestanda, där vore det intressant att verksamheter kan jämföras.

Behov av att hitta faktorer som påverkar folkhälsa och finna ut hur sambanden mellan dessa olika faktorer ser ut

Uppskatta / räkna på folkhälsa i Umeå gentemot andra platser i snitt – och undersöka vilka påverkansfaktorer leder till bättre eller sämre folkhälsa

Behov finns av att skapa en robust datafångst av företags/organisationers miljöpåverkan i realtid via sensorer/mätare

Realtidsmätning av miljöpåverkan, som kan integreras i hållbarhetsutbildningar online, med bra visualisering, platsberoende, eller direkt kopplat till ett konkret företag/organisation

Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers totala miljöpåverkan utifrån relevanta data där insatsprodukters och tillverkade produkters miljöpåverkan under hela livscykeln tas med

Livscykelperspektiv, svårt för företag att greppa, vore bäst att på ett enkelt sätt kunna beräkna störst miljöpåverkan i leverantörskedjan

Identifiera dimensioner och mått/indikatorer som mäter projekts totala nytta för kunden, konsultföretaget och konsulten och miljön

Esams Happy Esam Index – kopplat till ökad hållbarhet genom kunduppdrag

Behov finns av att ta fram en lösning som underlättar samåkning till idrottsevent.

Samåkning till idrottsevent underlättar för bl a fotbollsföräldrar

Realtidsmätning av mått som mäter psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöpåverkan – hur mår personalen, realtid, syfte minska arbetsbelastning, underlätta val/förenkla, underlätta vardagen

Behov finns av att fånga flöden i staden och skapa förutsättningar för ett mer automatiserat framtagande av översikts- och detaljplaner grundade på aktuella data och analyser av dessa data

Fånga flöden i staden, människor, bilar, cyklar, varor, osv. kopplat till översiktsplanering

Göra det möjligt att sammanställa och synliggöra data från SME:s så att benchmarking mm blir möjligt

Skapa lösningar för automatiserad datainsamling hos SME:s

Samla data kring flöden av material och energi och visualisera dessa

Genom att samla och visualisera dessa flödesdata kan åtgärdsförslag baseras och prioriteras utifrån data och inte gissningar. Landsbygden kan ha egna krav på data och lösningen i övrigt. Data ska finnas på kommunnivå men kunna aggregeras till länsnivå.

Behov finns av att skapa en "hållbarhetsmärkning" på livsmedel för att underlätta för konsumenterna att välja varor som är så hållbara som möjligt.

App som automatisk logga tjänsteresor med olika färdmedel och beräkna CO2 utsläpp? med förslag på kompensering.

Datafångst av data om mindre event på landsbygden

För att Storumandagarna ska kunna blomstra krävs data som gör det möjligt att analysera vilka som besöker eventet och vilka erbjudanden som de uppskattar/ saknar/ ogillar

Kommunicera information till personer som kör på skoterleder

Det är svårt att snabbt och effektivt kommunicera avlysningar av områden till skoterförare. Kan kanske lösas med Blutoothbeacons och en app?

Automatisk skapande av digitalt register över varulager bestående av begagnade prylar

Returmarknader i landet får ibland stora partier av saker, t ex skrivbord. Idag verkar ankomstregistrering av prylar saknas. Man har egentligen inga data över vad som finns i lager/i butiken. Man kan inte heller registrera gåvor som står kvar hos givaren under en period. Detta gör det svårt att erbjuda en webbshop, fördela överskott man har på vissa prylar till andra returmarknader samt att förmedla prylar som avhämtas direkt hos givaren, dvs man slipper ett transportmoment. Detta minskar antagligen graden av återanvändande. En förändring skulle stärka den cirkulära ekonomin.

Ankomstregistrering via en enhet som förutom att fota kanske kan ta mått. Bildigenkänning skulle kunna användas för att underlätta klassificeringen av prylen. Man kan även tänka sig registrering via rösten. Detta skulle bli en datainsamlingsinnovation och datat kan förstås användas vidare i en mängd olika sammanhang.

Inspiration att återanvända begagnade prylar

De som återanvänder återvunnet material, t ex i form av "pysselpaket" som Returmarknaden distribuerar till förskolor kan behöva inspiration kring vad man kan göra med materialet. Man skulle helt enkelt behöva ett enkelt sätt att sprida goda exempel på hur man kan återanvända material.

Positionering av fysiska ting

Var saker finns, rullstolar mm, t ex rullstolar på sjukhus, SOFIA-boxar och rören i dessa

Idéer kring Rösttolkning/ljud

 • Låta folk använda rösten för att lämna eller ta emot data till kommunen. Låta ljud/röst vara ett gränssnitt istället för skärm och tangentbord, Skulle underlätta för t ex äldre.
 • Identifiera besökare. Låta handläggaren tala in vilka besökare till kommunen som man väntar och låta besökaren kan identifiera sig genom att säga sitt namn. Förenklar intern administration.
 • Boka kommunala lokaler, t ex mötesrum eller poolbil m h a rösten.
 • Ansöka/rapportera/anmäla till kommunen (medborgare -> kommun)

a) Bokningar av träningstider, ändra schema för fritids, förskola, hemtjänst via rösten

b) Ansökan om förskoleplats på via röst där flera olika språk kan användas

c) Beställa färdtjänst

d) Frånvaroanmälningar (sjuka barn) och då meddela alla aktörer som ska meddelas på en och samma gång.

 • Kommunens överförande av information till medborgaren (kommun -> medborgare)

a) Söktjänster, typ Siri för basala uppgifter som finns på hemsidan t ex telefonnummer, kontaktuppgifter

b) Sökningar i diariet via rösten

c) Information om när hemtjänsten kommer, vem som kommer (aktuell info ej bara schemuppgifter)

 • Umgås/ha en känslobaserad dialog med medborgaren kring värderingar, nöjdhet, dvs inte bara faktaförmedling (kommun <-> medborgare)

a) Klagomålsfunktion (chatbot som ställer frågor och samlar information för att skapa ett klagomål)

b) Synpunktsfunktion chatbot som ställer frågor och samlar information för att skapa en synpunkt)

c) Möjlighet att diktera mail som skickas till berörd mottagare så att de som inte kan/är bekväma med tangentbord kan göra sin stämma hörd

 • Umgås/ha faktabaserad dialog med medborgaren (kommun <-> medborgare

a) Via ett röstgränssnitt få samhällskommunikation (väg avstängd, byggnationer, avfallshämtningstider etc)

b) Via ett röstgränssnitt få tillgång till initial företagslots, få hjälp att komma igång med sin företagsidé, initiala råd, kunna boka första möte med rådgivare

c) Kunna ringa när som helst och få veta var ens ärende är i hanteringen/processen t ex för bygglovsärenden

d) Ett röstgränssnitt som svarar på interna HR-frågor, t ex hur många semesterdagar man har kvar och andra småfrågor som medarbetare kan ha

d) Kunna ge svar på enkla frågor utanför kontorstid, t ex behövs bygglov för en altan

e) Hjälp att hitta böcker i biblioteket via en robot som kan svara på dessa frågor

Idéer kring bildtolkning

 • Bildigenkänning av person från hemtjänsten hemma hos den boende. Boende får kvitto på att personen är en riktig hemtjänstpersonal.
 • En kamera på återvinningsstationen för vilken man visar upp prylen och får råd om vilken container den ska kastas i
 • VR-glasgon i vilka vanliga situationer i olika yrken kan visas, på så vis kan man testa olika yrken via simulering
 • Ge information till nyinflyttade via bilder
 • Hålla koll på parkeringar via kameror som kan se antalet lediga parkeringsplatser och som kan hjälpa folk att hitta parkeringar med lediga platser
 • Fånga flöden, dvs hur rör man sig i stan, på biblioteket, på återvinningsstationen fr att kunna utveckla samhällsplanering utifrån data istället för tradition och tumregler eller optimera hur containers på återvinningsstationen står placerade
 • Hitta naturliga mötesplatser där folk redan idag möts
 • Möta beskare mm vid större arrangemang, kunna se hur nära via är kapacitetsgränser vid större arrangemang
 • Mäta avvikelser från bygglov mm via foton från drönare
 • Kartlägga nyttjande av bokningsbara lokaler genom att räkna antalet som vistas i olika rum
 • Kartlägga nyttjande och beteende på allmänna ytor utomhus, t ex fotbollsplaner
 • Kartlägga hur folk tar sig till olika platser
 • Mäta utfall av tester av trafiklösningar man tillfälligt sätter upp
 • Analysera bilder från svåra översvämningar för att samla data

Ge information m h a bilder

 • Tillhandahåll Ledningskollen via VR-glasögon (var elledningar mm ligger)
 • Identifiera hus via en bild, t ex genom att hålla upp mobilens kamera mot ett hus och sedan visa vilka tjänster mm som finns i huset
 • Kommunicera med medborgare via genererade bilder, t ex hur planerade förändringar i den fysiska miljön kommer att se ut.

Idéer kring beslutsfattande

 • Automatiska beslut om tillstånd efter anmälan om värmepump, livsmedelsverksamhet, köldmedia.
 • Skapa förslag till beslut om skolskjuts.
 • Skapa förslag till beslut om färdtjänst.
 • Skapa förslag till beslut om boende på särskilt boende etc.
 • Skapa förslag till beslut om hämtning av avfall.
 • Beslut om körrutter för hemtjänstbesök som automatiskt görs om när något akut inträffat eller om något ska samordnas med annan kommunal enhet som t ex vill leverera en bok.
 • Automatisera tillägg i löneutbetalningar.
 • Rätta prov.
 • Döma i idrott/tävlingar.
 • Hjälp vid granskning av ny verksamhet m h a automatiskt framtaget kartdata, mm.
 • Använda Landstingets falldata i kommunens sandningplanering:
 • Automatisk omvärldsbevakning som vaskar fram saker som är relevanta för kommunens verksamheter
 • Automatiskt infoga historiska beslut i det nya underlaget till beslut.
 • Automatiskt infogande av beslutsunderlag t ex för beslut om förskoleplats.
 • Skapa prognoser för skolan med data från flera olika håll.
 • Skapa en lösning så att alla kommunala beslut grundas på samma data.
 • Automatiskt hitta oanvända datalicenser fr att underlätta återbruk
 • Ta fram individuellt anpassade beslutsunderlag för val av studieinriktning utifrån individdata, data från omvärldsanalyser mm
 • Ta fram kommunala prognoser/beslutsunderlag m h a av data från många fler olika källor än idag så underlaget täcker in fler vinklar/dimensioner
 • Bot som svarar på en konkret fråga och ger info om lagar/regler som gäller t ex i skolan så man slipper leta efter detta

Övriga idéer

 • Sensorer på förskolevästar , larmar vid rymningar
 • Sensorer som hittar fulla papperskorgar
 • Hitta redan inkomna klagomål
 • Virtuell kommun där man via simuleringar kan se hur det är att bo i där

 

 

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631