eProjekt inom eVästerbotten

Här presenterar vi projekt och pågående arbeten inom området eHälsa.

Smartare offentlig verksamhet 
Genom en inledande inventering av kommunernas verksamhetsstöd kan man lättare överblicka möjligheterna till samverkan och utveckling av e-tjänster.

Nationell patientöversikt (NPÖ)
Vilken nytta kan användandet av NPÖ ge till både kommun och landsting och vilka informationsmängder ger patientnytta?

HSA/SITH – Säker roll och behörighetsidentifikation
Säker roll och behörighet hanteras av varje kommun med varierade resurser. En regional samverkan mellan kommun och landsting kan både höja kompetens och kvalitet samt frigöra resurser.

Digitala trygghetslarm
Det fasta telefonnätet övergår till digital teknik. Det innebär att larm som är anslutna på fast telefon inte klarar övergången och måste bytas ut.

Socialtjänsten på 1177.se
Det finns ett behov hos landets befolkning av att hitta information från den kommunala socialtjänsten på 1177.se.

Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård
Att tillgängliggöra information hemma hos brukaren för hemtjänsten och hemsjukvården ses som en viktig faktor för att möta framtidens krav på kvalitet och effektivitet.

Trygghet, service och delaktighet
Digital teknik i hemmet kan ge äldre personer och andra med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar en möjlighet att bo kvar i hemmet och känna trygghet samt delaktighet i samhället.

Mobil tjänsteplattform
Genom en gemensam regional mobil tjänstplattform kan samtliga kommuner i regionen lansera sin egen app ”Min kommun”.  En plattform för nya e-tjänster i mobiltelefonen.

Video- och distansmöte
Video- och distansmötesteknik har under ett flertal år används av kommuner och landsting i Västerbotten. Olika tekniker har använts under olika perioder men det har inte funnits en tydlig gemensam strategi för hur eller vilken teknik som ska användas vid olika tillfällen och behov.