Trygghet, service och delaktighet

Samhället står inför en demografisk utveckling som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka under de kommande åren. Enligt SCBs befolkningsprognos väntas medellivslängden för en 65-åring öka från 84,4 till 87 år 2050, och andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050.

Den demografiska utvecklingen innebär också att det blir fler unga och gamla i förhållande till yrkesverksamma, och detta gör att det sannolikt blir svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen. För att kunna bibehålla, och helst öka, den tid som personalen kan lägga på vården och omsorgen om brukarna, så ligger utmaningen framför oss att nyttja den snabbt utvecklande tekniken på bästa sätt för att effektivisera de moment där så är möjligt.

Målet med projektet ”Trygghet, service och delaktighet” är att nyttja digital teknik i hemmet för att driva en verksamhetsutveckling som leder till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och delaktighet i samhället, samt få tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre. Delar som innefattas av detta är bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, olika typer av sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt mobil dokumentation och informationsdelning inom socialtjänsten.

Under 2014 kommer ett kommunöverskridande pilotprojekt att genomföras där brukare med behov av nattlig tillsyn erbjuds detta via en digital kamera på specifika tider, istället för att en person från hemtjänsten kommer in i brukarens hem nattetid. Liknande projekt har under de senaste åren genomförts på andra håll i Sverige med goda utfall, och det har visat sig att många brukare föredrar denna typ av tillsyn, att den ger kostnadseffektiva fördelar, att den frigör tid till andra uppdrag samt innebär en ökad trygghet för personalen.

Projektet kommer även att föra en dialog samt ta vara på respons från brukarorganisationer rörande digital teknik i hemmet samt titta på olika former av kommunikationslösningar mellan socialtjänst och brukare för att säkerställa tillförlitliga digitala omsorgslösningar.

Projekttid: 2014-03-01 – 2015-06-30

För mer information:
Nina Sundström, projektledare
070 699 57 36. nina.sundstrom@vll.se