Om eHälsa

Bakgrund
Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg från 2006 reviderades 2010 och bytte namn till, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Nytt i strategin var att förutom hälso- och sjukvården även innefatta socialtjänstens verksamhet. Strategin är framtagen av Socialdepartementet och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna. Nationell eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att skapa konkret nytta för invånarna, medarbetarna och beslutsfattarna.

Under inledningen av 2013 fattades en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL att eHälsa skulle lyftas in i den tidigare överenskommelsen för evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten. Stimulansmedel ges nu till de regioner och kommuner som arbetar inom fem fokusområden. Dessa fokusområden är:

  • Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna.
  • Alla berörda medarbetare i socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (eID).
  • Införa mobil dokumentation i hemtjänsten, så att medarbetarna kan dokumentera på plats, hemma hos brukarna och även komma åt relevant information.
  • Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar.
  • Påbörja införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ). NPÖ omfattar enbart information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen, enligt nu gällande lagstiftning.

Inom överenskommelsen EBP för 2014, har konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” tillkommit. Digital teknik har en stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Konceptet inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för trygghet, service och delaktighet.

Ingen ny överenskommelse har slutits för året 2015 vilket innebär att stimulansmedel för året uteblir, enligt tidigare planering inom området eHälsa för regioner och kommuner.