Nationell förvaltningsgemensam digital infrastruktur, samverkan på regional nivå

Förstudiens syfte var att inför de nationella initiativen kring en nationell förvaltningsgemensam digital infrastruktur titta på kommunernas förutsättningarna för ett nationellt deltagande. Förstudien skulle ta fram vilka samverkansområden som behöver prioriteras av länets kommuner och på vilket sätt dessa områden kan organiseras och finansieras.

En nationell förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utbyte av offentlig information och grunddata kommer att vara viktig för kommunernas möjlighet att kunna leverera digitala kvalitativa tjänster som ökar den digitala delaktigheten till medborgare och företag men även vara en stor utmaning resurs- och kompetensmässigt.

Den förvaltningsgemensam digitala infrastrukturen kommer att ställa krav på säkerhet, behörighet och en tillit mellan myndigheterna att informationen är konfidentiell, riktig och tillgänglig. För att klara den utmaningen och ta offentliga Sverige ett steg vidare mot EU:s Agenda 2030 och hållbarhetsaspekterna mot en digital omställning, kommer samverkan vara en viktig faktor på regional nivå.

Syftet med förstudien var att utifrån EU:s och nationella direktiv att hitta hållbara lösningar på de ekonomiska och miljömässiga utmaningarna. Inventera gemensamma behov till samverkan inom grundläggande frågor kring IT-arkitektur, informationssäkerhet, arkivlösningar och förändringsledning. Det inbegrep även kompetens och resursbehov.

Förstudien pågick 220301-221130 och finasierades av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman