Projekt Bredband Västerbotten 2023

Genom fortsatt bredbandsutbyggnad bidrar projektet till den nationella bredbandsstrategins mål där 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och 98 % 1 Gbit/s år 2025.

Natur vattendrag skog

Det finns fortfarande stora områden i Västerbottens län som inte omfattas av tidigare bredbandsprojekt och där marknadskrafter för fortsatt utbyggnad saknas. En väl utbyggd IT-infrastruktur ökar möjligheterna att tillhandahålla offentlig och kommersiell service, studera, arbeta och bedriva näringsverksamhet. För att hela Västerbotten ska kunna växa och utvecklas krävs att alla kommuner kan erbjuda sina invånare goda möjligheter att leva och verka i länets alla delar på lika villkor oavsett var i länet man bor. En av grundförutsättningarna är god tillgång till digital uppkoppling. Detta möjliggörs genom utbyggnad av ortssammanbindande nät i kommunerna i Västerbotten.

Syftet med projektet är att minska antalet vita fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för företag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät i de områden där detta ännu saknas.

Projektmålet är att öka antalet möjliga bredbandsanslutningar för företag och hushåll i Västerbottens län genom att varje deltagande kommun på lika villkor ges möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande nät (OSN) längs prioriterade sträckor.

Projektets primära målgrupp är företag och hushåll i Västerbotten som saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling. Projektets sekundära målgrupper är kommuner och Region Västerbotten vars verksamhet är avhängig en god IT-infrastruktur för att kunna tillhandahålla service och samhällsinformation.

Samverkansparter:
Lycksele kommun
Skellefteå kommun
Umeå Energi AB
Vilhelmina kommun
Region Västerbotten

Projekttid 2022-05-12 tom 2023-10-31.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och deltagande kommuner.