Projekt RIOT

Projektet "Förstudie Regional IoT" (RIOT) genomför en förstudie för att ta fram kravspecifikationer baserade på relevanta standards för tekniska och administrativa lösningar för mindre kommuner som i samverkan kan bygga upp sensornätverk i form av LoRaWAN:s och administrera dessa. En samverkan kring sensornätverk möjliggör lån av personella resurser och gemensamma IoT-upphandlingar.

Tidigare erfarenheter visar att kommersiella krafter sällan är intresserade av mindre orter. Kommunen måste ta lead och för att vara ekonomiskt och personellt effektiva måste mindre kommuner samordna sig. Då mindre kommuner/samhällen får tillgång till IoT-infrastruktur möjliggörs skapande och användande av datadrivna innovationer vars användning bidrar till hållbarara samhällen även i mindre kommuner.

Behovsområdet och potentiell nytta

Det behovsområde som addresseras är snabbare klimatomställning och kopplar till det prioriterade Agenda 2030-målet Hållbara städer och samhällen. Det hållbara samhället är till stor del datadrivet. Data måste därför finnas och tillåtas påverka beslut hos både individer och organisationer/företag samt möjliggöra hållbar effektivisering via automation och optimering av transporter, ronderingar mm.

Om det finns data som mäter t e x fyllnadsgrad i sopkärl, status på olika anlägningar, hur lokaler nyttjas vid specifika tidpunkter kan olika typer av resursbesparande optimeringar göras som minskar energi- och bränsleförbrukning vilket i sin tur bidrar till hållbara arbetssätt och rutiner. Onödiga transporter av halvtomma kärl, onödiga bilburna ronderingar och onödiga kraftfull ventialtion och uppvärmning kan minskas tack vare sensordata som transporteras via ett nätverk till en server där data utgör input till optimerade beslut/rutiner/regleringar av reglage, t e x spjäll.

Det som är nytt med projektet är samverkansdimensionen. Det som är möjligt för en större kommun att genomföra på egen hand är mycket svårt eller omöjligt för en mindre kommun av personella och/eller ekonomiska skäl. Genom att skapa förutsättningar för teknisk och organisatorisk samverkan kring IoT skapas ett exempel på hur även mindre kommuner kan samverka kring IoT och på så vis hantera data som bidrar skapandet av ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsarbete med tillhörande innovationer som har datatdrivna inslag får inte bli något som enbart sker i större kommuner.

Omvärldsanalys och "State of the art"

Andra projekt t e x "IoTillsammans för samhällsnytta" eller IoT-lösningar för glesbygd i arktiskt klimat" fokuserar på samordning inom en kommun eller på en specifik lösning inom en viss verksamhet inom en kommun. Detta räcker inte för att skapa hållbara lösningar för mindre kommuner. Där krävs det samordning mellan många kommuner för att skapa de ekonomiska och personella resurser som behövs för att skapa och driva sensornätverk över tid. Det är vårt fokus på ett interkommunalt samverkansfokus med små kommuner i centrum tillsammans med ett fokus på såväl tekniska som administrativa lösningar i en skala som är rimlig för en mindre kommun som gör detta projekt unikt.

Arbetet kommer att utgå från följande standards och undersöka om/hur det påverkar utformandet av lösningar för sensornätverk i mindre kommuner.

Projektet finansieras av Region västerbotten, Malå kommun, AC-Net och IOT Sweden.

Projektet pågår till mars 2024.

Loggor

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631