Innovationsledning

Stora samhällsutmaningar inom miljö- och klimat, snabba tekniksprång, en ökad digitalisering i kombination med demografiska förändringar och urbanisering medför stora utmaningar för Västerbotten på både kort och lång sikt.

Vår förmåga till förnyelse, förändring och anpassning kommer att vara avgörande för Västerbottens tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft men också för att vi ska kunna leverera service och välfärd på ett effektivt och hållbart sätt. 

I Västerbotten finns såväl kunskap som unika resurser att möta dessa utmaningar och skapa lösningar som är viktiga, inte bara den lokala och regionala nivån utan också för den nationella och globala nivån. För att lyckas med detta måste vi kontinuerligt arbeta med att utveckla den regionala förmågan och kapaciteten för innovation och transformation i alla sektorer och delar av länet. 

Arbetet med att stärka den regionala innovations- och förändringskapaciteten i Västerbotten bedrivs konkret via processer, projekt, uppdrag och aktiviteter inom verksamhetsområdet innovationsledning.
 
Utgångspunkten för arbetet är de regionala strategierna:  

  • Regional utvecklingsstrategi 2020 – 2030 (RUS)
  • Regional innovationsstrategi (RIS)

Under 2021 – 2022 pågår arbete med att ta fram en ny regional innovationsstrategi (RIS)