Regional innovationsstrategi

Västerbottens regionala innovationsstrategi 2022-2030 (RIS) är Västerbottens läns gemensamma inriktning för innovationsarbete. Strategins övergripande vision är ”En nytänkande och smart region” och är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län. Strategin är styrande för Region Västerbottens arbete med regional innovationsledning och ska vägleda länets aktörer i sitt innovationsarbete, projekt och samverkansmöjligheter. Som ett led i detta koordinerar Region Västerbotten idéer till projekt fortlöpande, men framför allt inför utlysningar inom europeiska fonder och program.

Innovationsstrategin identifierar två övergripande mål med tillhörande insatser för att stärka regionens gemensamma innovationskraft:

En innovationsmotor för hållbar utveckling - Västerbotten ska mobilisera och skapa resurser till innovationsutveckling som driver miljö- och klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet i Västerbotten och därigenom stärka regionens ställning som en innovationsmotor i ett globalt perspektiv.

Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser - Västerbotten ska mobilisera och skapa resurser till inkluderande innovationsprocesser som driver fram fler innovationer och stärker innovationsförmågan i hela regionen.

I strategin identifieras också nio styrkeområden. Ett styrkeområde är ett tematiskt område eller en bransch inom vilken Västerbotten har flera företag, kluster, eller kunskapsmiljöer. Dessa områden är unika eller relativt starka i ett globalt eller svenskt perspektiv, det vill säga att de har någon typ av komparativ fördel. Inom områdena finns också drivkraft och potential för innovation. Dessa områden är viktiga för att stärka regionens innovationsförmåga och är basen för att också identifiera områden för smart specialisering.

Strategin togs fram i en bred process med aktörer i länet mellan 2021-2022. Nedan hittar ni en film från den dialogkonferens som hölls inför remissförfarandet.

 

 

Regional innovationsstrategi (svenska)

Regional innovationsstrategi (english)

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll