VA-samverkan

VA-samverkan (VA-sen) startade år 2009 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring VA-frågor. VA-sen samlar idag de vatten- och avloppsansvariga från Västerbottens 15 kommuner samt från Arjeplogs kommun.

VA-sen arbetar med frågor kopplade till kommunernas vatten- och avloppsförsörjning. Målet för samverkan är att synliggöra VA-verksamheten, lokalt, regionalt och nationellt, att åstadkomma samverkansvinster i form av bättre, mer ekonomiska och mer miljöriktiga lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma samt att i dialog lyfta upp problem och frågeställningar för eventuella gemensamma eller likalydande lösningar.

Inger Olofsson Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
inger.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-601 60 24