Projekt

Region Västerbotten driver ett antal projekt inom kompetensförsörjning. Projektens syfte är att utveckla sätt att möta det stora behovet av personal med rätt kompetens som finns i Västerbottensregionen. Om du vill veta mer om något projekt hittar du kontaktpersoner och uppgifter på sidan Kontakta oss inom kompetensförsörjning.

VOC Utveckling AC

Projektets syfte är att kartlägga, följa upp och utvärdera alternativa rekryterings- och utbildningsinsatser som genomförts inom vård- och omsorgsverksamheter i Västerbotten. En förhoppning är att kunna sprida de erfarenheter som finns för att ytterligare stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorgssektorn i länet. I projektet ska vi testa ett digitaliserat arbetssätt för praktiksamordning i samverkan mellan Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Göteborgsregionen. I förlängningen hoppas vi att digitaliserad praktiksamordning kan nyttjas av alla kommuner och andra yrkesinriktningar. Projektet finansieras av medel från Region Västerbotten samt Skellefteå och Umeå kommun. Styrgrupp är Regionala styrgruppen i VOC Västerbotten.

 

YH Nord

Yrkeshögskolan (Yh) anordnar eftergymnasiala utbildningar som utformas och bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Det gör att utbildningarna svarar direkt mot arbetsmarknadens behov. Utbildningarna är relativt korta och många bedrivs på distans, vilket gör det möjligt för fler att studera och kanske byta karriär mitt i livet.
 
Projektet Yh Nord arbetar med att förbättra förutsättningarna att bedriva Yrkeshögskoleutbildningar och öka kunskaperna om denna utbildningsform, både på regional och nationell nivå. Aktiviteterna i projektet genomförs i dialog med ett antal centrala aktörer, bland annat Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh), branschorganisationer, företag, kommuner och utbildningsanordnare. Projektet drivs i samarbete med Region Norrbotten och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

 

SIKT

SIKT står för Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt. Syftet är att förse företag och offentlig verksamhet i inlandet med arbetskraft och samtidigt hjälpa nyanlända och utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet drivs i kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Åsele tillsammans med Arbetsförmedlingen, och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).
 
Inom projektet har man skapat olika jobbspår som kombinerar SFI-undervisning och arbetsförberedande kurser med en kort yrkesutbildning, som är framtagen utifrån de kompetensbehov som finns i kommunerna och innehåller stor andel praktik. Efter utbildningen är målet att deltagarna ska kunna få jobb eller ha förutsättningar till vidare studier.

 

INFÖR-SIKT

INFÖR-SIKT är relaterat till SIKT-projektet, men riktar in sig mot företag i inlandet. Målet är att företag ska få större möjlighet att anställa målgruppen utrikesfödda och andra grupper som står utanför arbetsmarknaden. Projektet sker i samarbete med de berörda kommunerna, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen, och finansieras av Tillväxtverket.
 
Tanken är att hjälpa företagen att utreda vilka kompetensbehov de verkligen har och att frigöra arbetsuppgifter åt målgruppen för att avlasta befintlig personal. Projektet vill också se över vilka insatser som behövs för att företagen ska kunna ta emot personer ur målgruppen, och hjälpa till att förbättra förutsättningarna. Till exempel kan projektet samordna utbildningar i handledning, inkludering och värdegrund.

 

IP-projekt

Integration är en viktig del av arbetet med kompetensförsörjning i Västerbotten, eftersom arbetskraftsbehovet kan förses i större utsträckning genom nyanlända och utrikesfödda invånare. Därför driver Region Västerbotten ett projekt för att skapa en integrationsplattform – IP-projektet – för att tydliggöra integrationens del i uppdraget med kompetensförsörjning.
 
IP-projektet ska samla och sprida kunskap om vad som görs och behöver göras på området, jobba för att länets aktörer ska samverka och föra dialog kring integrationsfrågor, samt lyfta integrationsperspektivet i dokument och strategier för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Projektet jobbar också med att stärka företags möjlighet att anställa personal från målgruppen utrikesfödda, enligt samma upplägg som INFÖR-SIKT. Därmed kan detta erbjudas i alla kommuner i Västerbotten.

 

YRK-IN

Region Västerbotten deltar i projektet Yrk-in tillsammans med kommunerna Norsjö, Skellefteå, Storuman och Vilhelmina. Målet är att öka ungas möjlighet till anställning genom att bland annat utveckla gymnasiets yrkesintroduktionsprogram. Projektet ägs av Sveriges kommuner och landsting och finansieras av Europeiska socialfonden.
 
Arbetet utgår ifrån individuella studieplaner, som kombinerar olika utbildningsinsatser utifrån elevernas behov. Det kan till exempel handla om gymnasieförberedande kurser, arbetsmarknadskunskap, SFI och praktik. Projektet arbetar också med att utveckla utbildningar på organisationsnivå och samverkar med arbetsplatser, förvaltningar och myndigheter utöver skolan. Allt arbete ska ske ur ett tillgängligt och jämställt perspektiv.
 
Mer information om projektet finns på SKL:s webbplats.

EU socialfonden