Skolchefskonferenser

Skolchefskonferensen i Region Västerbotten är en betydelsefull mötesplats där skolchefer från alla kommuner i regionen samlas för att samordna och diskutera aktuella frågor inom den kommunala skolverksamheten. Konferensen arrangeras fyra gånger om året och har varierande syften och fokus vid varje tillfälle. Region Västerbotten har en samordnande funktion med syfte att stimulera mellankommunal samverkan inom utbildningsområdet.

En av huvudsyftena med skolchefskonferensen är att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolcheferna. Genom att skapa en plattform för dialog och diskussion kan man dra nytta av varandras kunskaper och perspektiv, vilket i förlängningen gynnar utvecklingen av skolväsendet i hela regionen. Detta nätverkande bidrar till att stärka sammanhållningen inom skolväsendet och öppnar upp för framtida samarbetsmöjligheter.
______________________________________________________________________________________

Skolchefskonferens 16 november 2023

På dagens digitala skolchefskonferens var Lärarhögskolan i Umeå med och delade insikter om flera viktiga områden inom utbildningssektorn. Fokus låg bland annat på Verksamhetsförlagd utbildning(VFU), Utbildning, Lärande och Forskning (ULF), samverkansmodeller och framtidsvisioner. Dessutom var fokus på konferensen även trygghet och säkerhet i skolan.
______________________________________________________________________________________

Skolchefs- och presidiekonferens och gymnasiekonferens Lycksele 12 oktober 2023

Under två dagar så samlades skolchefer och utbildningspolitiker från länets kommuner för kunskapsdelning och dialogsamtal. Fokus för dagarna var bland annat säkerhet och krisberedskap inom skolväsendet, omvärldsbevakning med skolan i fokus samt att huvudmännen i övningar tillsammans planerar och dimensionerar utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ändringarna i skollagen syftar till att

öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.
När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Här kan du läsa regeringens proposition som beslutades 16 juni 2022:
Prop. 2021/22:159: Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Bakom skollagsändringen finns ett betänkande från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola:
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2020: 33)

 

Petter Lundberg Enhetschef Näringsliv och utbildning
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Bild på Petter Lundberg