NYHETER 2022-05-31

Workshop om digitaliseringens olika nivåer

Chefer och ledare från fem olika organisationer samlades i en workshop med temat Därför är det så stort fokus på digitalisering och digital transformation. Workshopen var den första inom ramen för Digital kompetens för chefer och ledare – en utbildning där totalt 106 personer deltar.

ZOOM möte grön växt

Marie Andervin senior rådgivare och utbildare inom digital transformation, från företaget DigJourney föreläste om digitaliseringens viktiga roll i samhällsförändringarna. Workshopen innehöll även övningar i mindre grupper. Med hjälp av en gemensam läroplattform hade deltagarna innan workshopen genomgått självstudier, både enskilt och tillsammans med andra.

Vilka är de olika nivåerna i den digitala transformationen?
Inledningsvis berördes de olika nivåerna inom digitaliseringen. Marie talade om att vi inte kan utgå från att vi tänker på samma sak när vi pratar om digitalisering. Hon nämnde att ett sätt att närma sig digitaliseringen är att dela upp den i tre kategorier där den första är teknik, såsom processorkraft, lagringskapacitet eller 4G. Den andra kategorin är produkter och tjänster, exempelvis en surfplatta eller ett socialt nätverk. Det tredje gäller beteenden, värderingar och attityder.Tillsammans bildar dessa nivåer en helhet i digitaliseringen, en bra och tillgänglig tjänst skapar återkommande användning som kan förändra beteenden som i sin tur kan förändra värderingar. På så vis kan digitaliseringen ge oss många möjligheter att nyttja i exempelvis den gröna omställningen.

Digitalisering som verksamhetsutvecklingHur nyttjar man då digitaliseringen i sin verksamhet? I och med att utbildningen riktar sig till chefer och ledare handlade nästa del om hur digitaliseringen kan tillvaratas på bästa sätt i en verksamhet.Marie lyfte vikten av att alla på arbetsplatsen har en någorlunda gemensam förståelse av digitalisering för beroende på vem du frågar så kommer du troligen att få olika svar. Enligt workshopens deltagare handlar digitalisering främst om effektivisering, utveckling och förändring.

Ramona deltog i workshopen
-Om än jag är av uppfattningen att man som chef inte behöver ha exakt sakkunskap eller vara en expert så vill jag känna mig trygg och med "på tåget" för att i min tur kunna motivera och engagera andra, säger Ramona Nilsson, enhetschef för Drift, teknik och bygg vid Piteå kommun och deltagare i workshopen.-Jag kände ett behov stärka och bygga på min kunskap och förståelse, anmälde mig och fick erbjudande att haka på Region Västerbottens stora utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare.
-Utbildningens innehåll och upplägg känns riktigt stimulerande och rätt och slätt kul. Det är fantastiskt med digitala erfarenhetsutbyten och dessutom med så stor spännvidd mellan yrkesområdena. Att förkovra sig i ämnet och samtidigt nätverka ger energi och kraft.

Bakgrund till det digitala kompetenslyftet och möjligheterna för fler att delta
Temat ”Därför är det stort fokus på digitalisering och digital transformation” är en av fem temaområden som ingår i utbildningen ”Digital kompetens för chefer och ledare”. Utbildningen anordnas inom ramen för projektet Digilej, Region Västerbotten. Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare, och stärka förmågan till digitalt förändringsarbete.Detta digitala kompetenslyft syftar till att göra deltagarna bättre rustade att leda digitalt förändringsarbete, och riktar sig till chefer och ledare inom kommunerna: Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten. Att utveckla formerna för gemensamt arbetsplatslärande är ett annat syfte med det projekt som möjliggör utbildningen. Kompetenslyftet är finansierat av Europeiska socialfonden i ett projekt som pågår till början av 2023 och utbildningen sker i två omgångar. Regional utveckling på Region Västerbotten tillsammans med DigJourney står för utförande.

Om du är intresserad av att delta i höstens utbildning kan du anmäla dig via din organisation, mer information om utbildningen och kontaktpersoner i respektive organisation hittar du här: https://digitalkompetens.samarbeta.se/course/view.php?id=22

Tillbaka till nyhetslistan