Regional samverkan för vård och omsorg

För att främja hälsa och ge kunna god vård och omsorg till länets invånare är det viktigt att samverka. Vi behöver varandra.

Samverkan gäller insatser från kommunernas elevhälsa, socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, som behöver samordnas med hälso- och sjukvård inom regionens verksamheter. Även hjälpmedelsfrågor och patientsäkerhetsperspektiv som behöver lyftas regionalt ingår i samverkan.

Region Västerbotten och länets kommuner har sedan den 1 september 2020 en ny form för samverkan. Syftet är att resurserna ska användas till största möjliga nytta och värde för invånarna i Västerbotten. Det ska finnas väl fungerande samverkansarenor för att mötas i dialog för att uppnå gemensamma mål. Samverkan sker i flera olika grupperingar. Det finns både politisk samverkan och tjänstepersonssamverkan.

Gemensam värdegrund och gemensam målbild

Samverkan ska utgå från en gemensam värdegrund för att skapa bra förutsättningar för god och jämlik hälsa bland invånarna i Västerbotten. Samhällets resurser ska användas på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en kvalificerad och säker vård och omsorg. Individen ska vara i fokus när insatser och åtgärder samordnas för den enskildes behov. Det innebär:

  • Tryggt och säkert för individen
  • Individens och närståendes medverkan och upplevelse av delaktighet
  • Ge rätt insats på rätt nivå vid rätt tillfälle
  • Sträva efter en sammanhållen vårdkedja för att undvika parallella processer.

Regionalt ledningsseminarium

En gång per år samlas alla samverkansgrupper, det vill säga ledningarna från länets kommuner och regionen för ett regionalt ledningsseminarium. Seminariet ska stödja kommunernas och regionens uppdrag att värna om invånarnas hälso- och livsvillkor. Det ska vara ett tillfälle att utbyta erfarenheter från länets olika delar och om olika förhållanden som påverkar det gemensamma arbetet. Seminariet skall ge underlag till samtal om vad som är viktigt att utveckla i regionen vad gäller hälsofrågor och livsvillkor. På seminariet görs överenskommelser om vilka samverkansområden som ska prioriteras under året, och även följa upp det gångna årets samverkan.

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95