Regionala samverkan Vård och omsorg

Strategiområde Vård och omsorg ingår i RSS (den regionala  samverkans och stödstrukturen för socialtjänst och hälso- och sjukvård). 

Verksamhetsområdet omfattar på strategisk nivå  sekretariatet för gällande samverkans- och beslutsstruktur på politisk och tjänstepersonsnivå mellan regionen och kommunerna rörande vård och omsorg. För närvarande det politiska samverkansorganet AC Konsensus och på tjänstepersonsnivå Länssamordningsgruppen (LSG). Vidare samordnas nätverken för socialnämndsordföranden respektive socialchefer i Västerbotten. Det strategiska och praktiskt operativa arbetet bedrivs kunskapsbaserat vilket innebär att arbetet utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap, professionellas expertis och den enskildes situation, erfarenheter och önskemål.

Målet är att skapa goda förutsättningar för jämlik och jämställd hälsa bland innevånarna i Västerbotten

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18