Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft

Den regionala utvecklingsstrategin, Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, visar hur vi tillsammans i länet ska arbeta för en hållbar utveckling. Strategin har övergripande hållbarhetsmål, inriktningar och prioriteringar som ska vägleda oss när Västerbotten möter utmaningar och möjligheter fram till år 2030.

Övergripande hållbarhetsmål

De två övergripande hållbarhetsmålen, en levande plats respektive en cirkulär plats, tar sikte på de globala målen i Agenda 2030. 

En levande plats är samhället där människor vill stanna, för ett kortare besök eller hela livet. Det är platsen med goda förutsättningar för att besöka, växa, arbeta och bli gammal.  

En cirkulär plats hanterar klimatomställningen samt skapar ekonomiska möjligheter och infrastruktur på ett sätt som samtidigt tar hand om naturresurserna och ekosystemen för att Västerbotten ska vara en levande plats för framtida generationer.

Vägen till ett hållbart Västerbotten år 2030 – tre inriktningar och sex prioriteringar

De tre inriktningarna beskriver de perspektiv som behöver genomsyra arbetet för att kunna nå målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin.

Sammanhållen region

Regionala utvecklingsinsatser bidrar till en platsbaserad, utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygder och glesbygder inom och utanför länet, för att Västerbotten ska vara en sammanhållen region. 

Jämlik och jämställd inkludering

 Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet säkerställer att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling. 

Föregångare i omställning

Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet blir en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle med beredskap för klimat- och miljöförändringar. 

De sex prioriteringarna (med 20 delprioriteringar) visar vilka områden som behöver förändras för att Västerbotten ska bli en levande och cirkulär plats: 

 

Västerbotten – En nytänkande och smart region

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer

ikon för en nytänkande region

Västerbotten – En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, växande, starkare och nya livskraftiga företag

Ikon platsbaserad näringslivsutveckling

Västerbotten – En nära tillgänglig region

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hållbar mobilitet, investeringar i hållbara transportsystem och digital infrastruktur

Ikon nära och tillgänglig region

Västerbotten – En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, utveckla och förvalta naturarv, livsmiljöer, en aktiv fritid, kultur och kulturarv samt hållbar konsumtion, inklusive energianvändning

Ikon hållbara livsmiljöer

Västerbotten – En hälsofrämjande region

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hälsosamma levnadsvanor, hälsosamma arbets- och verksamhetsmiljöer samt trygg vård och social omsorg, särskilt för barn, unga och sårbara grupper

Ikon hälsofrämjande region

Västerbotten – En region rik på kompetenser

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, likvärdigt deltagande i arbets- och samhällsliv, särskilt genom utbildning samt kompetensförsörjning i företag och verksamheter

Ikon region rik på kompetenser

 

Ladda ned strategin här

 

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38