Beslutad Länstransportplan 2022-2033

Region Västerbottens förbundsstyrelse fattade beslut om Länstransportplanen den 17 januari 2018. Planen har sänts till regeringen som under våren 2018 kommer att fastställa de slutgiltiga ekonomiska ramarna för planen. Därefter kommer länstransportplanen att fastställas av Region Västerbottens fullmäktige.

Region Västerbottens förbundsstyrelse fattade beslut om Länstransportplanen den 17 januari 2018. Planen har sänts till regeringen som under våren 2018 kommer att fastställa de slutgiltiga ekonomiska ramarna för planen. Därefter kommer länstransportplanen att fastställas av Region Västerbottens fullmäktige.

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen för länets transportinfrastruktur inför kommande tolvårsperiod. Planen som överlämnats till regeringen bygger på en ekonomisk ram på totalt 919 miljoner kronor att fördela under planperiodens tolv år. Detta innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner kronor per år.

Länstranportplanen lyfter fram fyra prioriterade funktioner som är centrala för jämställd, ekonomisk, miljö- och klimatmässig hållbarhet samt för att länet skall stå sig stark och växande in i 2030-talet:

  • En samspelande region
  • Ett samverkande transportsystem
  • Tillgänglighet till Sverige och världen
  • Kapacitetsstark och robust järnväg

Dessa funktioner har sedan omsatts i de möjligheter länstransportplanen har att bidra till utvecklingen genom en prioritering mot följande fyra huvudsakliga områden:

  • Järnvägsrelaterade åtgärder
  • Vägåtgärder med inriktning på trafiksäkerhet och hastighetshöjande åtgärder
  • Åtgärder i syfte att stärka det öst-västliga samverkansstråket
  • Gång- och cykelåtgärder