NYHETER 2021-09-23

Regeringen vill öka tempot i norra Sverige

Idag meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth att han ger ett riktat uppdrag till Trafikverket att tidigarelägga och påskynda redan beslutade infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och Västerbotten. I uppdraget ingår även att identifiera vad som kan bli flaskhalsar och hinder för den nyindustrialisering och expansion som sker i Norrland.

Tåg Richard Carstedt

– Äntligen har vi en regering som ser norra Sverige och möjliggör de industrisatsningar som sker här genom att möta upp det ökade behovet av infrastruktur. I stället för att se i backspegeln, agerar man utifrån den tillväxt som sker i Norrland idag och den betydelse den har för hela Sverige, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Under dagens pressträff pekar Tomas Eneroth tydligt ut en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige, även utöver Norrbottniabanan. Det handlar både om gods och persontransporter, och exempel som togs upp var Malmbanan, Inlandsbanan, men även E4an. Tomas Eneroth betonade att detta är en viktig signal till de aktörer som redan nu har beslutat att investera i norra Sverige och att det kommer att gynna hela Sveriges tillväxt, jobb och sysselsättning men också klimatomställningen.

Trafikverkets uppdrag ska redovisas senast den 22 november och fasas in i den nationella planprocess som ligger till grund för den nationella åtgärdsplanen för perioden 2022-2033.

För mer information
Rickard Carstedt
Ordförande, regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg externa relationer,
Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan