Odontologiskt Kunskapscentrum i Norr

Vid specialisttandvården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns ett odontologiskt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser och funktionsnedsättning. Kunskapscentrum i Umeå ansvarar för de fyra nordligaste regionerna. Centret är en resurs för tandläkare, vårdpersonal, patienter och patientföreningar. Verksamheten bedrivs inom ramen för specialisttandvården i samarbete med institutionen för odontologi, Umeå Universitet.

Presentation av verksamheten

Vår verksamhet är till för personer med sällsynta diagnoser, det vill säga sjukdomar och syndrom som leder till omfattande funktionsnedsättning och som finns hos färre än fem per 10 000 invånare (Det gäller diagnoser där sällsyntheten i sig innebär att det kan vara svårt för en enskild vårdgivare att ha erfarenhet och där kunskapen inte är lätt tillgänglig.)

Genom att samla erfarenhet och kunskap kan kunskapscentrum bidra till att tandvårdens omhändertagande av de aktuella grupperna blir bättre. Syftet med verksamheten är att bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Verksamheten omfattar utredning, diagnos och behandlingsplanering vid sällsynta odontologiska tillstånd samt att ge råd och stöd vid genomförande av behandling. Behandlingen ska i största möjliga omfattning utföras på hemmakliniken. Vid behov kan mera avancerade behandlingar erbjudas i Umeå i samverkan med odontologins alla specialiteter.

Verksamheten leds av en styrgrupp bestående av tandvårdscheferna i de fyra nordligaste regionerna och verksamhetsansvarig tandläkare.

Här på vår hemsida hittar du bland annat länkar till övriga kunskapscentra i landet, till Socialstyrelsens kunskapsdatabas för ovanliga diagnoser och till Riksförbundet för sällsynta diagnoser.

Länkar till andra kliniker

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping

Mun-H-Center, Göteborg

NFDS - Nationella Funktionen Sällsynta diagnoser

Nordisk förening för funktionshinder o Oral hälsa

Odontologisk landsdels- og videnscenter, Köpenhamn

Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Århus

TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Socialstyrelsen, ovanliga diagnoser

Riksförbudet för sällsynta diagnoser

Catarina Falk-Kieri övertandläkare
E-post
kunskapscentruminorr.Pedodonti@regionvasterbotten.se
Telefon
090- 7856232
Adress:
Kunskapscentrum i Norr - Spec tandvård Pedodonti
901 85
Umeå