Regionfullmäktige 2022-02-22

2  Sammanträdets öppnande
3  Upprop
4  Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering
5  Fastställande av föredragningslista
6  Distansmöten för regionfullmäktige
7  Anmälan av interpellationer
8  Anmälan av motioner
9  Anmälan av frågor
10 Revisorernas information till regionfullmäktige
11 Ramförändringar mellan nämnder år 2022
12 Tilläggsbudget år 2022
13 Regelverk för bidrag till politiska ungdomsförbund
14 Avgifter 2022 - 2023 inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde
15 Förtroendepersonorganisation mandatperioden 2023-2026
16 Arvodesregler samt årsarvoden för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026
17 Inrättande av Beredning för samverkan och regional utveckling
18 Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie bolagsstämmor 2022
19 Revidering av policy för informationssäkerhet
20 Svar på motion nr 4-2020 från Anton Bergström (M). Inrätta en central enhet för vårdgarantiservice i Västerbotten
21 Svar på motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M). Utred effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region Västerbotten
22 Svar på motion nr 33-2020 från Andreas Löwenhöök (M). Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten i Västerbotten
23 Svar på motion nr 36-2020 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. Mobila team en viktig del av den nära vården
24 Svar på motion nr 37-2020 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Bröstcancerscreening i Region Västerbotten
25 Svar på motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L). Erbjud mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år
26 Svar på motion nr 3-2021 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. En hållbar region för stad, tätort och glesbygd
27 Svar på motion nr 4-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Barn- och ungdomspsykiatrins app
28 Svar på motion nr 10-2021 från Petter Nilsson (SD). m.fl. En rättvis lönesättning
29 Svar på motion nr 11-2021 från Hans-Inge Smetana (KD). m.fl. Screening av tjocktarmscancer
30 Svar på motion nr 14-2021 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD). Tillskapande av fler karriärvägar för vårdnära yrkesgrupper
31 Svar på motion nr 15-2021 från Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C), Elin Segerstedt Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KD). Plan för tillväxt i Skellefteå
32 Svar på motion nr 17-2021 från Andreas Löwenhöök (M). Profil för Skellefteå och Lycksele lasarett
33 Svar på motion nr 19-20 från Andreas Löwenhöök (M). En trygg förlossningsvård - året runt, dygnet runt
34 Svar på motion nr 20-2021 från Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M). Flexiblare arbetsformer på mindre administrativa ytor
35 Svar på motion nr 21-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Bildstöd i kallelseutskick
36 Svar på motion nr 22-2021 från Maria Kristoffersson (C). Starta en digital tjänst för samisk hälsa
37 Svar på motion nr 27-2021 från Katrin Larsson (SD). ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården
38 Svar på motion nr 28-2021 från Lars Forsgren (SD), Linda Strandberg (SD) och Jimmy Frohm (SD). Avskaffa FoD-beredningarna
39 Svar på motion nr 30-2021 från Petter Nilsson (SD). Inför ett fastighetsutskott
40 Besvarande av frågor
41 Valärenden 2022
42 Handlingar för kännedom
43 Besvarande av interpellationer

 

Mer info https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2022-02-22