Regionfullmäktige 2022-04-26 och 27

2 Sammanträdes öppnande

3 Upprop

4 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av interpellationer

7 Anmälan av motioner

8 Anmälan av frågor

9 Omfördelning av riktade bidrag för covid-19 och uppskjuten vård från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden

10 Revidering av Region Västerbottens finanspolicy

11 Revidering av förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

12 Instruktion till ägarombud i Norrtåg AB inför ordinarie bolagsstämma 2022

13 Svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021

14 Reglemente för beredningen för samverkan och regional utveckling

15 Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 2020301

16 Borgensåtagande refinansiering av ett Transitio Coradiafordon 62009

17 Allmänhetens frågestund

18 Revisorernas information till regionfullmäktige med anledning av revisionsberättelse 2021

19 Region Västerbottens årsredovisning 2021

20 Ansvarsfrihet för Region Västerbottens förtroendepersonorganisation 2021

21 Svar på motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M). Utred effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region Västerbotten

22 Svar på motion nr 32-2020 från petter Nilsson (SD) m.fl. Återinför ambulansenheten till Skellefteå

23 Svar på motion nr 36-2020 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. Mobila team en viktig del av den nära vården

24 Svar på motion nr 37-2020 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Bröstcancerscreening i Region Västerbotten

25 Svar på motion nr 39-2020 från Nicklas Sandström (M). Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola

26 Svar på motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L). Erbjud mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år

27 Svar på motion nr 3-2021 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. En hållbar region för stad, tätort och glesbygd

28 Svar på motion nr 4-2021 från Hans-Inge Smetana (KD). Barn- och ungdomspsykiatrins app

29 Svar på motion nr 10-2021 från Petter Nilsson (SD). En rättvis lönesättning

30 Svar på motion nr 11-2021 från Hans-Inge Smetana (KD). Screening av tjocktarmscancer

31 Svar på motion nr 14-2021 från Nicklas Sandström (M) m.fl. Tillskapande av fler karriärvägar för vårdnära yrkesgrupper

32 Svar på motion nr 15-2021 från Marianne Normark (L). Plan för tillväxt i Skellefteå

33 Svar på motion nr 16-2021 från Marianne Normark (L). Inför vaccinationsprogram för 65+

34 Svar på motion nr 17-2021 från Andreas Löwenhöök (M). Profil för Skellefteå och Lycksele lasarett

35 Svar på motion nr 19-20 från Andreas Löwenhöök (M). En trygg förlossningsvård - året runt, dygnet runt

36 Svar på motion nr 20-2021 från Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M). Flexiblare arbetsformer på mindre administrativa ytor

37 Svar på motion nr 21-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Bildstöd i kallelseutskick

38 Svar på motion nr 22-2021 från Maria Kristoffersson (C). Starta en digital tjänst för samisk hälsa

39 Svar på motion nr 26-2021 från Petter Nilsson (SD). Inför avgiftstrappa för språktolk

40 Svar på motion nr 27-2021 från Katrin Larsson (SD) m.fl. ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården

41 Svar på motion nr 28-2021 från Lars Forsgren (SD). Avskaffa FoD-beredningarna

42 Svar på motion nr 29-2021 från Birgitta Burström (L). Inrätta en personalpool för pensionerade sjuksköterskor

43 Svar på motion nr 30-2021 från Petter Nilsson (SD). Inför ett fastighetsutskott

44 Svar på motion nr 31-2021 från Jarl Folkesson (C). Opinionsbildning och marknadsföring för folkhälsa

45 Besvarande av frågor

46 Valärenden 2022

47 Handlingar för kännedom

48 Besvarande av interpellationer