Regionfullmäktige 2022-06-21 och 22

 

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av interpellationer

7 Anmälan av motioner

8 Anmälan av frågor

9 Besvarande av interpellationer

10 Region Västerbottens delårsrapport per april 2022

11 Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg

12 Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk 11-punktsprogrammet

13 Revidering av ersättning till förtroendevald för förlust av avtalspension

14 Beslut om kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar

15 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen

16 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

17 Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Umeåregionen

18 Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet södra Lappland

19 Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

20 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning 2021

21 Prövning av ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

22 Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet

23 Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet

24 Kommunalförbundet Svensk luftambulans Årsredovisning 2021

25 Prövning av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Svensk luftambulans 2021

26 Svar på motion nr 31-2020 Utred effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region Västerbotten

27 Svar på motion nr 34-2020, Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd

28 Svar på motion nr 35-2020 gällande sömnapnéutredningar i Region Västerbotten

29 Svar på motion nr 2-2021 Hjärnskadekoordinator för personer med förvärvade hjärnskador

30 Svar på motion nr 18-2021 - Säkra förlossningsvården i regionen

31 Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn

32 Svar på motion nr 27-2021 - ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården

33 Svar på motion nr 28-2021 Avskaffa FoD-beredningarna

34 Svar på motion nr 29-2021 Inrätta en personalpool för pensionerade sjuksköterskor

35 Svar på motion nr 30-2021 Inför ett fastighetsutskott

36 Svar på motion nr 31-2021 Opinionsbildning och marknadsföring för folkhälsa

37 Besvarande av frågor

38 Valärenden 2022

39 Handlingar för kännedom