Regionfullmäktige 2022-10-11

Länk till dagordning https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2022-10-11

 • 2 Sammanträdets öppnande 
 • 3 Upprop 
 • 4 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering 
 • 5 Fastställande av föredragningslista 
 • 6 Anmälan av interpellationer 
 • 7 Anmälan av motioner 
 • 8 Anmälan av frågor 
 • 9 Revisorernas information till fullmäktige 
 • 10 Besvarande av interpellationer 
 • 11 Utvärdering av höjda egenavgifter för sjukresor 
 • 12 Redovisning av kompletterande bilagor till revisionsberättelse 2021, kommunala bolag 
 • 13 Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 
 • 14 Regionfullmäktiges sammanträdestider för 2023 
 • 15 Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning 2023 
 • 16 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings budgetram 2023 
 • 17 Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB 
 • 18 Fördelning av ökad läkemedelsbudget 
 • 19 Svar på motion nr 24-21 Erbjuda HPV "catch-up" 
 • 20 Besvarande av frågor 
 • 21 Valärenden 2022