Regionfullmäktige 2022-11-29 till 30

Här finns handlingar och dagordning https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av regionfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

5 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

6 Fastställande av föredragningslista

7 Val av regionfullmäktiges valberedning

8 Anmälan av interpellationer

9 Anmälan av motioner

10 Anmälan av frågor

11 Revisorernas information till fullmäktige

12 Fullmäktigeberedningarna för folkhälsa och demokratis rapporter till regionfullmäktige 2022

13 Arbetsordning för regionfullmäktige 2023-2026

14 Uppdragsbeskrivning för beredningen för samverkan och regional utveckling

15 Uppdragsbeskrivning för beredningen för kompetensförsörjning

16 Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen 2023-2026

17 Reglemente för regionstyrelsen för 2023-2026

18 Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026

19 Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023-2026

20 Reglemente för patientnämnden 2023-2026

21 Reglemente för folkhögskolestyrelsen 2023-2026

22 Reglemente för krisledningsnämnden 2023-2026

23 Reglemente för regionens revisorer 2023-2026

24 Regelverk Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023-2026

25 Svar på motion nr 6-2022 Upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier

26 Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet

27 Kostnadsfritt vaccin mot kikhosta under graviditet

28 Ersättning för munhälsobedömning 2023

29 Tandvårdstaxa 2023

30 Kommunalförbundet Svensk Luftambulans budget och verksamhetsplanering 2023

31 Ägarbidrag 2023 till Kommunalförbundet Svensk luftambulans

32 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken 2024-2026

33 Justering av taxa för kollektivtrafiken från och med 2023-01-01

34 Taxa för servicelinje i Lycksele tätort

35 Borgensåtagande för refinansiering av Regina, Itino högvärdeskomponenter samt Itino reservfordon

36 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per augusti 2022

37 Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2022

38 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2022

39 Förstärkt uppsiktsplikt av aktiebolag 2021

40 Fördelning till nämnder och styrelse gällande medel för utökad lönepott 2022

41 Kostnadsfördelning inom Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

42 Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2023

43 Ägaranvisningar till ALMI Företagspartner Nord för 2023

44 Rättelse av regionfullmäktiges beslut om antal ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

45 Ändring av regionfullmäktiges sammanträdestid 2023

46 Tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 2023-2026

47 Upprop

48 Regionplan och budget 2023-2026

49 Valärenden mandatperioden 2023-2026

50 Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder mandatperioden 2023-2026

51 Region Västerbottens delårsrapport för augusti 2022

52 Regionala utvecklingsnämndens skrivelse till regionfullmäktige - Befarat underskott och åtgärder för regionala utvecklingsnämnden 2022

53 Hälso- och sjukvårdsnämndens skrivelse till regionfullmäktige om nämndens ekonomiska läge

54 Handlingar för kännedom

55 Besvarande av frågor

56 Besvarande av interpellationer

57 Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal AC-Net Externservice AB

58 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen