Regionfullmäktige 2023-02-21

Handlingarna till mötet finns att hämta här

02 Sammanträdets öppnande

03 Upprop

04 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

05 Fastställande av föredragningslista

06 Anmälan av interpellationer

07 Anmälan av motioner

08 Anmälan av frågor

09 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland

10 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

11 Riktlinje för god ekonomisk hushållning inklusive bestämmelser om resultatutjämningsreserv (RUR)

12 Ramförändringar mellan nämnder för 2023

13 Utökning av budgetram för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023

14 Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk 11-punktsprogrammet

15 Avgiftsfrihet för artrosprogrammet ALMA inom digitalt Stöd och Behandling

16 Avgiftsfrihet avseende första besöket gällande spårsäkring efter sexuellt våld

17 Rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19, första halvåret 2023

18 Förändring av produktutbud för Norrlandsresan och inom Västerbottens län

19 Valärenden 2023

20 Handlingar för kännedom

21 Besvarande av frågor

22 Besvarande av interpellationer