Regionfullmäktige 2023-04-25 och 26

Handlingar till regionfullmäktige finns här https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2023-04-25

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av motioner 2023

7 Anmälan av interpellationer 2023

8 Anmälan av frågor 2023

9 Information från Patientnämnden

10 Besvarande av interpellationer

11 Redovisning av motioner under beredning, 2023

12 Svar på motion nr 11-2022 Länets folkhögskolor

13 Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022

14 Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten

15 Upprop

16 Allmänhetens frågestund

17 Revisorernas information till fullmäktige med anledning av revisionsberättelse 2022

18 Region Västerbottens årsredovisning 2022

19 Ansvarsfrihet för Region Västerbottens förtroendepersonorganisation 2022

20 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor

21 Valärenden 2023

22 Handlingar för kännedom

23 Besvarande av frågor