Handbok för förtroendevalda

Här har vi samlat information om hur du som förtroendevald kan agera.

Som förtroendevald i Region Västerbotten har du fått ett förtroende av länets invånare och ditt parti att föra deras talan. Den här handboken är tänkt att vara en översiktlig introduktion innehållande praktisk information om ditt förtroendeuppdrag.

Den innehåller även grundläggande information om regionens organisation samt vilka lagar och regler som är viktiga att känna till som förtroendevald.

Nedan hittar du information under rubrikerna:

 • Region Västerbottens organisation
 • Före sammanträdet
 • På sammanträdet 
 • Efter sammanträdet
 • Praktisk information 

Region Västerbottens politiska organisation styrs av flertalet lagstiftningar bl.a.

Grundlagarna

Du kan läsa mer om här; Sveriges grundlagar


Kommunallagen

Kommunallagen reglerar den kommunala kompetensen, kommunens maktbefogenheter, kommunala organ och deras uppgifter, om förtroendevalda och överklagande av kommunala beslut. Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut.


Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheten (nämnder och förvaltningar) ska gå till väga vid sin handläggning av ärenden.

Offentlighet- och sekretesslagen

Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordningen reglerar behandling av personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Samt speciallagstiftning kopplad till respektive nämnd.

Region Västerbottens organisation 

Region Västerbotten har fem förvaltningar, en för varje styrelse eller nämnd. Förvaltningarna leds av en förvaltningschef. Förvaltningarna bereder och verkställer politiska beslut.

De olika förvaltningarna skriver fram beslutsärenden till sin respektive nämnd.

Regiondirektören är regionens högsta tjänsteperson.

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 71 ledamöter. Regionfullmäktige styrs av många regler och utgår både från lagstiftning och från den arbetsordning som fullmäktige själv antar.

Regionfullmäktige beslutar om principiella frågor och frågor av större vikt för regionen till exempel mål, verksamhetsinriktning, taxor, budget och skatt.

Regionfullmäktige utser i sin tur regionstyrelsen. Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna regionens verksamhet och ska ha uppsikt över nämnderna. I de ärenden som ska beslutas av fullmäktige lägger regionstyrelsen förslag till beslut.

Jämte regionstyrelsen finns följande sex nämnder med ansvar för olika verksamhetsområden:

Region Västerbottens förtroendepersonsorganisation 2023-2026

Regionen har även gemensam måltidsnämnd tillsammans med Skellefteå kommun.

Nämnderna ansvarar för mål, prioriteringar och sammanvägning av olika intressen inom sitt verksamhetsområde. De har ansvar för att finansiera verksamheten inom sitt område och för att följa upp och utvärdera den.

Bolag/företag

Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter.

Region Västerbotten är hel- och delägare i bolagen;

Region Västerbottens hel- och delägda bolag

Kommunalförbund

Regionen är även medlem i ett antal kommunalförbund. Det innebär att regionen, tillsammans med andra regioner, överlämnat viss verksamhet till ett förbund. Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och kommunalförbund med direktion.

I kommunalförbund med direktion fungerar regionfullmäktige som förbundets högst beslutande organ och beslutar om ex årsredovisning och ansvarsfrihet.

Regionen är medlem i följande kommunalförbund;

Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF)
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA)
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS)
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) 


Samordningsförbund

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (genom myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser.

Regionen är medlem i tre samordningsförbund med geografisk anknytning; Samordningsförbundet Södra Lappland, Samordningsförbundet Umeåregionen och samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

Samverkansorgan

Regionen har ett antal politiska organ för samverkan inom olika sakområden. Dessa finns organiserade under ansvarig nämnd.

 

Före sammanträdet 

För att säkerställa god kvalitet och väl förankrade beslut behöver ärendena beredas innan det kommer till nämnden för beslut.

Ett ärende förbereds alltid av tjänstepersoner innan beslut tas i nämnd eller i regionfullmäktige. Det kallas att ärendet bereds.

Ärendet sammanfattas alltid i en tjänsteskrivelse där även förslag till beslut anges.  En tjänsteskrivelse är tjänstepersonens sakkunniga, opartiska bedömning till de som ska fatta beslut i ett ärende.

Tjänsteskrivelse ska finna för alla ärenden som ofta också har ytterligare beslutsunderlag.

Alla tjänsteskrivelser följer en mall för att underlätta din inläsning och få en enhetlighet.

Tjänsteskrivelserna innehåller rubriker såsom:

 • Sammanfattning
 • Förslag till beslut

Samt perspektiven:

 • Bedömda resultat och konsekvenser (för bla medborgare, patienter)
 • Resurser och finansiering
 • Jämställdhet

Kallelse med beslutsunderlag publiceras i appen Meetings. Handlingarna publiceras i appen Meetings. Nämndsekreteraren meddelar via e-post när kallelsen och underlag finns att ta del av.


Kallelser till nämndssammanträden och regionfullmäktige finns tillgängliga för alla att läsa på regionens hemsida.

Särskilt för regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sammanträden går att följa live via webbsändning
Länk: Webbsändningar från regionfullmäktige.

Ersättare som inte har läsplatta från regionen (ersättare 1-3 har läsplatta från regionen) tar del av handlingarna via egen teknisk utrustning.
(undantag kan förekomma)

Kallelser och beslutsunderlag till nämnder, styrelser och fullmäktige publiceras även på regionens hemsida.

Kallelser och handlingar till utskott och beredningar publiceras endast i appen Meetings. Du behöver då logga in för att ta del av kallelsen.

Självklart kan du få förhinder att komma till ett sammanträde. Då är det viktigt att du meddelar det:

Regionfullmäktige: Meddela regionfullmäktiges sekretariat och din gruppledare i god tid. Sekretariatet kallar sedan in ersättare enligt länsstyrelsens fastställda ordning.

Nämnder: Meddela din ersättare. Om du inte vet vem det är eller om du behöver hjälp att få tag på din ersättare kan du kontakta nämndsekreteraren.

Regionfullmäktige har beslutat om turordningen för ersättare. Turordningen är densamma för samtliga nämnder. Ersättarna tjänstgör sedan i den ordning de står upptagna i protokollet.

Läs mer om Inkallelseordningen

En presidieberedning sker innan kallelse och handlingar skickas ut. Presidieberedningar är frivilligt och inte ett krav enligt kommunallagen.

Ofta innebär dessa beredningar att nämndens presidium, förvaltningschef och sekreterare ses för att gå igenom ett förslag på kallelse och få kortfattad information om vad ärendena avser.

Det är alltid ordföranden som beslutar om vilka ärenden som ska med på kallelsen. Ordföranden har också det yttersta ansvaret för beslutsunderlagen håller god kvalitet och utgör ett komplett underlag för att du ska kunna fatta beslut.

Särskilt om regionfullmäktige

Som huvudregel ska alla ärenden som regionfullmäktige beslutar om beredas i regionstyrelsen. Kravet på beredning kallas beredningstvång.

Rör ärenden en viss nämnds ansvarsområden ska även den ansvariga nämnden ha berett ärendet. När ett ärende ska beslutas av regionfullmäktige har därför regionstyrelsen fattat beslut om ett förslag till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige har beslutat att nämnder och fullmäktigeberedningar får sammanträda på distans. Nämnderna beslutar själva vilka regler som gäller. Distansdeltagande är något som ska ske restriktivt och i undantagsfall. Vad som gäller för nämndens gäller även för nämndens utskott och beredningar.

Sammanträdesdagar beslutas av respektive nämnd inför varje nytt år. Sammanträden ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs (kommunallagen 6:23).

 
Datum för alla sammanträden finns på regionens hemsida, länk till sidan:

Sammanträdestider

Särskilt om regionfullmäktige

Regionfullmäktige sammanträder 5 gånger per år. När sammanträdena äger rum under två dagar har ledamöter och ersättare rätt till hotellövernattning. Regler för detta finns i Arvodesregler för förtroendevalda.

Reglerna hittar du under denna länk: (under uppbyggnad)

På sammanträdet 

Som ledamot kan du avstå från att rösta när regionfullmäktige/nämnden fattar beslut. Det förekommer att ledamöter vid acklamationsbeslut anmäler att de ”inte deltagit i beslutet”. Detta får ses som politisk markering och fritar inte ledamoten från ansvaret för beslutet rent juridiskt. För detta krävs en reservation.

Om du vill avstå från att rösta ska du meddela sekreteraren och ordföranden detta när ärendet ska handläggas och innan beslut fattas.

När debatten om ett ärende är slut är det dags för själva beslutsfattandet. Beslut fattas normalt med så kallat ”acklamationsbeslut”. Det innebär att ordföranden lägger fram de olika förslagen (yrkanden) och frågar ledamöterna om de beslutar i enlighet med xx:s förslag, yy:s förslag etcetera.

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare, ropar man ”ja” för det förslag hen vill ska vinna och är annars tyst. När alla förslag har lagts fram talar ordföranden om vilket av dem som har bifallits.

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna förslag. Förslag som är längre än ett bifall eller avslag skickas skriftligt med epost till sekreteraren snarast efter sammanträdet.  På så säkerställs att de blir korrekt uppfattade och återgivna i protokollet.

Förslag

Innebörd

Kommentar

Bifall

Du är positiv till förslaget och anser att förslaget ska genomföras.

 

Avslag

Du är negativ till förslaget och anser därför att förslaget ska avslås.

 

Tilläggsförslag

Du anser att förslaget är bra men vill komplettera med ett tillägg.

 

Ändringsförslag

Du anser att förslaget ska justeras på något sätt

Tänk på att möjligheten till ändringsförslag är begränsad i kommunfullmäktige eftersom ett ändringsyrkande inte får innebära att nytt ärende väcks (alla ärenden i kommunfullmäktige måste har beretts).

Nytt förslag

Du föreslår ett helt nytt förslag

Tänk på att möjligheten till nya förslag är begränsad i kommunfullmäktige eftersom det nya yrkandet inte får innebära att nytt ärende väcks (alla ärenden i kommunfullmäktige måste har beretts).

Bordläggning

Du anser att beslutet ska skjutas upp till ett kommande sammanträde.

Minoritetsbordläggning i fullmäktige – Om minst 1/3 av ledamöterna begär det, ska ärendet bordläggas. Kan bara ske en gång i varje ärende. Önskas ytterligare bortläggning vid nästa sammanträde, krävs ett vanligt majoritetsbeslut. Ett ärende som bordlagts får inte tillföras ytterligare handlingar eller annan utredning.

 

 

Återremiss

Du anser att ärendet behöver kompletteras med till exempel ytterligare utredning eller underlaget känns ofullständigt

Du måste motivera varför du vill att ärendet ska återremitteras.
Minoritetsåterremiss i regionfullmäktige – om minst 1/3 av ledamöterna begär det, ska ärendet återremitteras. Kan bara ske en gång i varje ärende.

Det är varje ledamot eller tjänstgörande ersättares ansvar att tydligt och korrekt meddela sin ståndpunkt under behandlingen av ett ärende. Oavsett om det är bifalla, reservation eller ett yrkande.

Region Västerbotten tillämpar beslutsprotokoll, det innebär att endast beslut protokollförs. Motiveringar, anföranden och debatter protokollförs inte.

För att garantera att den offentliga förvaltningen är opartisk finns jävsregler. Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda. För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnd.

En jävsituation uppstår när en anställd eller förtroendevalda har ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan bara att situationen är sådan att finns skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar beredning, överläggning och beslut.

Jäv i regionfullmäktige
Jävsbestämmelserna för kommunfullmäktige är inte lika vidsträckta som de regler som gäller för styrelsen och övriga nämnder.

Enligt kommunallagen får du inte delta i handläggningen av ett ärende:

 • som personligen rör dig själv,
 • ledamotens make/maka,
 • sambo,
 • föräldrar,
 • barn, syskon eller någon annan närstående (sakägar- och släktskapsjäv).

Eftersom sammanträden i fullmäktige är offentliga behöver du inte fysiskt lämna lokalen, men bör lämna din plats.

 

Jäv i nämnd och för förtroendevalda revisorer

Mer utvidgade är jävsgrunderna för nämnder och förtroendevalda revisorer. Jävsregler gäller även för tjänstgörande ersättare. I kommunallagen anges sju grunder uppdelade i fyra punkter som anses utgöra jäv:

 • Parts-, intresse- och närståendejäv
  Den förtroendevalde eller anställde anses jävig om han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.
 • Ställföreträdar- och ombudsjäv
  Ställföreträdar- och ombudsjäv täcker alla de situationer där den förtroendevalde eller anställde, eller någon närstående till honom eller henne, är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.
 • Tillsynsjäv
  Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som ledamoten själv är knuten till.
 • Delikatessjäv
  Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till ledamotens opartiskhet i ärendet.

På SKR:s webbsida kan du titta på Jäv – en film om etiska dilemman och ta del av vägledning Om mutor och jäv – vägledning för offentligt anställda, Regeringen som är resultatet av ett samarbete mellan Finansdepartementet och SKL.
Mot mutor och jäv | SKR

 

Hur och när anmäler jag jäv?

Jävsreglerna bygger på att den enskilde själv talar om att hen är jävig. Om du är jävig ska du meddela ordföranden och sekreteraren redan innan sammanträdet startar så att de kan kalla in en ersättare för dig.

 

När det är dags att behandla ärendet ska du meddela att du är jävig innan handläggning av ärendet påbörjas. Ordföranden och sekreteraren noterar då det i protokollet.

 

I fullmäktige kan du stanna kvar i lokalen även om du är jävig. I nämnd går du alltid ut ur sammanträdeslokalen när nämnden ska behandla ärendet som du anmält jäv i.

Initiativärenden i nämnd

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i en nämnd har du rätt att ta initiativ till nya ärenden i nämnden. Denna rättighet framgår av kommunallagen.

Varje nämnd har rutiner för hur detta hanteras på ett smidigt och enkelt sätt.

Oavsett när initiativet lämnas in så måste en tjänstgörande ledamot lyfta ärendet under sammanträdet, dvs att enbart lämna in det skriftligt räcker inte.

Initiativet ska beredas av förvaltningen så att beslut kan fattas av nämnden inom sex månader.

Motioner i regionfullmäktige

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige kan du lämna in en motion i en fråga. Genom att väcka en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att regionen ska fatta ett visst be­slut i.

Så här går det till att väcka en motion

 • Motionen ska innehålla en beskrivning samt förslag till beslut.
 • Motionen skickas till regionfullmäktiges sekretariat.
 • Sekretariatet ser till att motionen anmäls på sammanträdet och diarieförs.
 • Ett ärende om en motion både startar och slutar i regionfullmäktige. När du lämnat in din motion anmäls den på regionfullmäktige, Du kan lämna in motionen fram tills att sammanträdet öppnas.
 • Därefter överlämnas motionen för beredning.  Motionen bereds alltid av regionstyrelsen och eventuell facknämnd utifrån det sakområde som motionen berör. Det är ansvarig verksamhet som bereder motionen.
 • Efter att motionen beretts i regionstyrelsen och i eventuella facknämnder går motionen tillbaka till regionfullmäktige. Tanken är att en motion ska beredas inom sådan tid att fullmäktige kan fatta ett beslut i ärendet inom ett år.

Interpellationer i regionfullmäktige

Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige kan du ställa en interpellation till ordföranden i nämnder, utskott, fullmäktigeberedningar eller regionråd i majoritet.

Rätten att ställa interpellationer är mycket viktig ur demokratisk synpunkt eftersom det innebär ett kontrollmedel över nämnderna vid sidan av revisionen. Interpellationer leder däremot inte till några beslut av fullmäktige.

Interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, regionstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för.

Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för regionen.

Du kan inte ställa en interpellation om allmänpolitiska frågor och ärenden om myndighetsutövning som rör en enskild person.

Checklista för hur du skapar en interpellation

 • Interpellationen ska vara skriftlig och avsändaren är en ledamot eller tjänstgörande ersättare.
 • Interpellationen ska rikta sig till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det sakinnehåll som frågan rör.
 • Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.
 • Om en interpellation inte hinner ställas på det sammanträde den anmäls till, bordläggs den och tas upp på kommande sammanträde. En interpellation som bordlagts två gånger utgår.
 • På sammanträdet sker en interpellationsdebatt där alla ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta.
 • Interpellationen ska skickas till regionfullmäktiges sekretariat senast 21 dagar före det sammanträde den ska ställas.

Enkla frågor i regionfullmäktige

Du som är ledamot eller tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige får ställa enkla frågor. Frågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt eftersom det är ett sätt att få in upplysningar och styra debatten.

Enkla frågor får bara debatteras av den som har ställt frågan och den som besvarar den. Det är en skillnad jämfört med en interpellationsdebatt där alla som så önskar kan delta.

Checklista för att ställa en enkel fråga

 • Frågan ska ha ett bestämt innehåll.
 • Frågan ska gälla enkla sakförhållanden så att svar kan lämnas snabbt.
 • Frågan ska vara försedd med en kort inledande förklaring.
 • Frågan ska rikta sig till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det sakinnehåll som frågan handlar om.
 • Frågan ska mejlas till regionfullmäktiges sekretariat senast då sammanträdet öppnas. Frågan anmäls då på sammanträdet.

Kontaktuppgift till regionfullmäktiges sekretariat:
regionfullmaktige@regionvasterbotten.se

Ledamöter har rätt att begära omröstning (votering) om man tycker att det är tveksamt om det verkligen finns majoritet för det förslag ordföranden har uppfattat som vinnande.

Var och en av dem som ska fatta beslutet ropas då upp och säger ”ja”, ”nej” eller ”avstår”, beroende på hur personen vill rösta.

Omröstningen sker alltid öppet förutom i ärenden som avser val eller anställning av personal.

Om omröstningen i ett ärende har fallit ut så att det föreligger lika många röster för och emot ett förslag avgör ordföranden ärendet med sin utslagsröst.

En omröstning ska inte begäras enbart för att markera hur en själv eller någon annan har röstat, det får en hantera genom att antingen reservera sig eller skriva en protokollsanteckning

Nämnderna

Varje nämnd bestämmer själv om formerna för sammanträdet och har egna rutiner. Vanligast är att presidiet och nämndsekreteraren sitter samlade.  Det är upp till varje att bestämma.


Regionfullmäktige

På regionfullmäktige har varje ledamot en bestämd plats i fullmäktigesalen. Sittplatsen bestäms utifrån valresultatet. Regionråden och gruppledarna sitter alltid längst fram.


Tjänstgörande ersättare sitter på den plats som ordinarie ledamot har.
Placeringslista finns i anslutning till sessionssalen samt utlagd i Meetings för att du enkelt ska kunna hitta din plats.

I samband med att ett ärende avgörs kan du som ledamot eller ersättare lämna en protokollsanteckning.

Ordförande avgör om den ska tas med i protokollet.

En protokollsanteckning sker genom att du meddelar ordföranden under sammanträdet och lämnar in protokollsanteckningen senast vid protokollets justering (eftersom den ska skrivas in i protokollet). Om ärendet ska justeras omedelbart så måste du lämna in protokollsanteckningen senast i samband med att sammanträdet avslutas.

Tips: Mejla in din skriftliga protokollsanteckning per e-post till sekreteraren så fort som möjligt men senast i samband med justeringen.

Du kan som ledamot reservera dig mot ett beslut om du inte vill ta ansvar för beslutet. Om du vill reservera dig mot ett beslut måste du informera ordföranden innan sammanträdet är slut.

Det går enbart att reservera sig mot beslut som man själv deltagit i.

Om du till exempel är ersättare och inte tjänstgör så kan du inte reservera dig mot beslutet.

Muntliga reservationer sker genom att du meddelar ordföranden under sammanträdet.

Skriftliga reservationer sker genom att du meddelar ordföranden under sammanträdet och lämnar in en skriftlig reservation senast vid protokollets justering (eftersom den ska skrivas in i protokollet). Om ärendet ska justeras omedelbart så måste du lämna in reservationen senast i samband med att sammanträdet avslutas.

Tips: Mejla in din skriftliga reservation till sekreteraren så fort som möjligt men senast i samband med justeringen.

En ledamot som är närvarande vid sammanträdet tjänstgör. Om inte alla ledamöter för ett parti är närvarande, träder ersättare i tjänst. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. Bytet sker däremot inte under behandlingen av ett ärende, utan när ett ärende avslutats och innan nästa tas upp.

Växeltjänstgöring
En ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdets gång kan inte komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Enda undantaget är om ledamoten inte får delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv. Detta kallas växeltjänstgöring och är inte tillåtet.

Närvaron på sammanträdena måste alltid noteras eftersom det skrivs in i protokollet.
Närvaron noteras av sekreteraren.

På regionfullmäktige sker alltid upprop när sammanträdet börjar. 
Den som måste avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde säger till sekreteraren som sköter om att frånvaron noteras och att en ersättare sätts in.

I regionfullmäktige får endast ersättare från det egna partiet tjänstgöra. Finns ingen ersättare kommer partiet att sakna en röst vid sammanträdet. På nämndsammanträden tjänstgör ersättare i den ordning som regionfullmäktige har bestämt.

Även om du är ersättare och behöver gå hem före sammanträdets slut, ska du anmäla det till sekreteraren.

TIPS! Vet du med dig att du behöver gå tidigare från ett sammanträde? Meddela sekreteraren och dina partikamrater innan sammanträdet börjar så kan man förbereda en ersättare för dig.

Ledamöter och ersättare har rätt att yttra sig i alla ärenden under sammanträdet.

Det är viktigt att hålla sig till det aktuella ärendet när man yttrar sig. Om man frångår ämnet kommer ordförande säga till. Om talaren fortsätter att frångå ämnet får ordföranden ta ordet från ledamoten.

Att hålla sig till det aktuella ärendet är extra viktig i regionfullmäktige. Gör man inte det bryter man mot de demokratiska principerna i kommunallagen som säger att allmänheten ska veta vad som kommer att avhandlas vid sammanträdet (det vill säga det som står på dagordningen).

Begära ordet i nämnd

Den som vill begära ordet gör det genom att räcka upp handen. Ordföranden noterar dig på talarlistan och fördelar ordet när det är din tur.

Begära ordet i regionfullmäktige

I regionfullmäktige får endast ledamöter och tjänstgörande ersättare yttra sig.  Du begär ordet genom att trycka på den knapp som är avsedd för detta.

Efter sammanträdet 

Protokoll ska föras vid regionfullmäktiges och nämndernas sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt sätt. I Region Västerbotten förs så kallade beslutsprotokoll. Det innebär att det enbart är besluten som redovisas i protokollen, inte debatterna, diskussionerna eller motiveringar till yrkanden.

Protokollen ska redovisa:

 • Vilken nämnd (regionfullmäktige) protokollet avser.
 • Tid och plats för sammanträdet.
 • Närvarande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande personer.
 • En ärendebeskrivning
 • Vilka handlingar som föreligger vid ärendets behandling.
 • Framställda förslag.
 • Vid omröstning (votering) mellan olika förslag ska det framgå hur beslutsordningen har varit, hur omröstningen utfallit och vid öppen omröstning hur varje ledamot röstat (sluten omröstning sker bara vid val eller anställande av personal).
 • Tydligt angivet vilket beslut som fattats
 • Reservationer.
 • Protokollsanteckningar.
 • När protokollet justerades.
 • När anslag om att justering skett.

Att justera ett protokoll innebär att man kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Protokollet justeras (dvs. undertecknas) av ordföranden och ytterligare minst en ledamot (i kommunfullmäktige två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.

Undertecknandet sker digitalt med enligt särskild rutin.

Vid brådskande ärenden kan protokollet eller enstaka paragraf justeras omedelbart vid sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren vid sammanträdet färdigställer protokollet/paragrafen och att nämnden beslutar att beslutet är justerat.

När blir beslutet giltigt?

Efter att protokollet är justerat och anslaget så löper en överklagningstid på tre veckor. Beslutet får verkställas först då protokollet är justerat och det är den sakkunnige som ansvarar för att beslutet verkställs. Förvaltningschef och ordföranden är ytterst ansvariga för att besluten verkställs. Om ett beslut verkställas innan det överklagningstiden utgått t ska detta alltid innebära en bedömning av om beslutet går att rätta. I princip är myndigheten skyldig att rätta felaktiga beslut som verkställs även om det blir kostsamt för myndigheten.

Överklaga beslut

Varje medlem av en region har rätt att få lagligheten av regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (så kallad laglighetsprövning). Närmare bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på regionens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut, utan bara pröva om beslutet ska gälla eller upphävas. För närmare information om när ett överklagat beslut ska upphävas, se 13 kap. 8 § kommunallagen.

Praktisk information 

Om du vill sluta ditt politiska uppdrag behöver du meddela detta skriftligt till regionförvaltningens kansli.

Din avsägelse behöver innehålla vilka uppdrag du önskar sluta från och med vilket datum avsägelsen ska gälla. Du behöver även meddela din gruppledare om att du avser att sluta.

Din avsägelse behandlas på nästkommande sammanträde i regionfullmäktige. Om avsägelsen gäller uppdrag i regionfullmäktige skickas beslutet till Länsstyrelsen som gör en ny röstsammanräkning och meddelar regionen vem som träder in i ditt ställe. För övriga uppdrag är det regionfullmäktige som utser nya ledamöter/ersättare.

För att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag och ta del av handlingar får du låna diverse tekniska hjälpmedel av regionen.

Läsplattor

Ledamöter i regionfullmäktige samt första till och med tredje ersättare per parti och valkrets samt ledamöter och ersättare i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden, regionfullmäktiges beredningar, nämndberedningar samt regionens revisorer får låna en läsplatta som arbetsverktyg som förtroendevald.

Ersättare som inte har läsplatta från regionen (ersättare 1-3 har läsplatta från regionen) tar del av handlingarna via egen teknisk utrustning.
(undantag kan förekomma)

E-postadress

I ditt förtroendeuppdrag ska du använda din e-postadress du fått från regionen. Kom ihåg att läsa din e-post med jämna mellanrum.

Din e-postadress är den huvudsakliga kommunikationskanalen när det gäller information från Region Västerbotten.

Mobiltelefon

Region Västerbotten tillhandahåller mobiltelefoner för ordförande i fullmäktige och dess beredningar, ordföranden och vice ordföranden i styrelsen, nämnder och dess utskott/beredningar, regionens revisorer och samtliga partigruppledare. Inköp av mobiltelefoner beslutas av gruppledararen.

Hantering av teknisk utrustning

Ut- och inlämning av läsplatta sker av regionförvaltningens kansli. Den tekniska utrustning som du lånar är kopplad till ditt förtroendeuppdrag, vilket innebär att den ska återlämnas till regionen om du avsäger dig dina förtroendeuppdrag.

 

Om du har hård- och/eller mjukvaruproblem med din läsplatta kan du kontakta
IT-Servicedesk för hjälp (090-785 90 90)

 

Om du har problem med Meetings (applikationen där handlingar publiceras) kan du kontakta din nämndsekreterare.

När du deltar i sammanträden och förrättningar har du rätt till ersättning. För att få ersättning måste du själv redovisa den tid och de möten du deltagit på samt vilka utgifter du haft i samband med resa till och från mötet.

Troman Politiker är er förtroendevaldas webbtjänst för möteshantering. Här uppdateras personlig information, kommande möten listas på ett överskådligt sätt, dokument kan visas, närvaro kan registreras direkt av den förtroendevalda tillsammans med övriga ersättningsanspråk som exempelvis förlorad arbetsinkomst, reseersättning och diverse utlägg. Dokument, intyg och kvitton bifogas enkelt i tjänsten.

Instruktion om hur du registrerar ditt arvode i Troman Politiker

Registrera dina arvoden via Troman Politiker

Det går inte att registrera traktamenten i Troman i dagsläget. Använd blanketten nedan för att ansökan om arvode, omkostnader där traktamente förekommer. Blanketten skickas in till regionen via brev, via mail eller lämnas till din nämndsekreterare. 

Ansök om ersättning för Traktamenten

Sedan 2011 skickar inte Region Västerbotten ut några lönebesked på papper. Lönebeskeden finns i stället att hämta i elektronisk form. Ta för vana att alltid läsa ditt lönebesked och kontrollera att dina uppgifter stämmer och att utbetalningen är korrekt.

Läs mer på Swedbanks hemsida om hur du hittar ditt lönebesked

Tips: Klicka på ”Beställ avisering” och välj om du vill ha SMS och/eller e-post när nytt besked kommit.

Alla frågor om byte av bank besvaras av Swedbank eller din egen bank.
Frågor om byte av bank kan inte besvaras av din lönepartner.