Krisinformation

Region Västerbotten publicerar aktuell information vid kriser eller andra allvarliga händelser som berör länet och dess invånare. Informationen uppdateras löpande och kan omfatta vårdinsatser, viktiga telefonnummer, råd och anvisningar och annat som anhöriga, allmänhet och massmedia kan efterfråga.

När det inträffar allvarliga tillbud, större olyckor eller katastrofer involveras sjukvården. Vid dessa situationer ställs också höga krav på information från regionen. Utebliven eller felaktig information kan försvåra krisarbetet och skada förtroendet för organisationen.

Det är också mycket viktigt att informationen samordnas, dels internt mellan regionens olika krisledningsstaber, dels externt mellan olika samverkande myndigheter och organisationer.

Länkar till andra aktörer vid kriser