2013

Här kan du ladda ned revisionsrapporter. Revisionskontoret sammanställer ett missiv och ett rapportsammandrag för varje rapport. Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan.

Nr 39/2013 Översikt över iakttagelser i 2013 års granskningsrapporter

Nr 38/2013 Granskning av stiftelser och fonder 2013

Nr 37/2013 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning 2013

Nr 36/2013 Granskning av årsbokslut 2013

Nr 35/2013 Regionens arbete år 2013 med intern kontroll

Nr 34/2013 Granskning år 2013 av landstingsstyrelsen som nämnd

Nr 33/2013 Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Nr 32/2013 Granskning år 2013 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 31/2013 Granskning år 2013 av folkhögskolestyrelserna i Vindeln och Storuman

Nr 30/2013 Granskning år 2013 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Nr 29/2013 Granskning av basenheten laboratoriemedicin

Nr 28/2013 Granskning år 2013 av kostnämnden

Nr 27/2013 Granskning år 2013 av patientnämnden

Nr 26/2013 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med intern kontroll

Nr 25/2013 Granskning av landstingets lönehantering

Nr 24/2013 Granskning av faktureringsprocessen

Nr 23/2013 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

Nr 22/2013 Granskning av medicintekniska produkter

Nr 21/2013 Granskning av landstingets läkemedelsanvändning

Nr 20/2013 Granskning av museistiftelserna år 2013

Nr 19/2013 Granskning av intern kontroll av byggfakturor

Nr 18/2013 Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Nr 17/2013 Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Nr 16/2013 Granskning av landstingsstyrelsens investeringsprocess

Nr 15/2013 Granskning av landstingets budgetprocess

Nr 14/2013 Granskning av landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av planerat fastighetsunderhåll

Nr 13/2013 Sammanställning över revisionsberättelser för perioden 2003-2012

Nr 12/2013 Granskning av landstingsstyrelsens redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2013

Nr 11/2013 Granskning av delårsrapporten per augusti 2013 - finansiell del

Nr 10/2013 Granskning av ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsen och nämnder

Nr 09/2013 Granskning av styrning och kontroll över verksamhetsövergripande projekt

Nr 08/2013 Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Nr 07/2013 Granskning av landstingets kontroll av utbetalda ersättningar i hälsovalet

Nr 06/2013 Granskning av landstingets system för dimensionering och matchning av vårdplatser

Nr 05/2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar sin måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Nr 04/2013 Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Nr 03/2013 Granskning av delårsrapport per april 2013 - finansiell del

Nr 02/2013 Granskning av ansvar och befogenheter för råd och grupper i landstinget

Nr 01/2013 Revisorernas granskningsplan år 2013