Fördjupade granskningar

Här kan du ladda ned revisionsrapporter. Här publiceras även revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Nr 23/2016 Iakttagelser år 2016

Nr 22/2016 Granskning av årsbokslut 2016

Nr 21/2016 Granskning av redovisad måluppfyllelse

Nr 20/2016 Granskning av stiftelser och fonder år 2016

Nr 19/2016 Granskning av regionsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Nr 18/2016 Granskning av följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll 

Nr 17/2016 Granskning av regionsstyrelsens styrning av primärvården

Nr 16/2016 Granskning av tillämpning av delegationsordningar och vidaredelegation

Nr 15/2016 Granskning av regionens styrning av bemanning och personalkostnader

Nr 14/2016 Granskning av regionens vårdplatsutnyttjande

Nr 13/2016 Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer

Nr 12/2016 Vård av äldre

Nr 11/2016 Uppföljande granskning av regionens budgetprocess

Nr 10/2016 Granskning av basenhet medicincentrum

Nr 09/2016 Granskning av samverkan i vården för personer med beroende och missbruksproblematik

Nr 08/2016 Granskning av samverkan mellan regionen och kommunen i vården av multisjuka äldre

Nr 07/2016 Uppföljande granskning av regionsstyrelsens kontroll över konstföremål

Nr 06/2016 Granskning av regionsstyrelsens kontroll över ledningssystemet år 2016

Nr 05/2016 Granskning av följsamhet till regler och rutiner för attestering

Nr 04/2016 Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvård

Nr 03/2016 Granskning av kontroll över intäkter för regionvård

Nr 02/2016 Granskning delårsrapport per augusti 2016 -måluppfyllelse