Fördjupade granskningar

Här hittar du 2021 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med en skrivelse till granskad nämnd, skrivelsen kallas missiv. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande. Vi publicerar missiv och yttrande under respektive ärende.

Nr 11/2021 Granskning av regionens ägarstyrning av kommunala bolag

Nr 10/2021 Granskning av vaccinering av covid-19

Nr 9/2021 Granskning av hanteringen av allmänna handlingar

Nr 8/2021 Granskning av genomförande av fullmäktiges beslut att nämnderna ska ha egna förvaltningar

Nr 7/2021 Granskning av hantering av tjänstebilar 

Nr 6/2021 Uppföljande granskning av hanteringen av folkhälsobidrag

Nr 5/2021 Förstudie om införandet av framtidens vårdinformationsstöd

Nr 4/2021 Granskning av kontroll över beslut

Nr 3/2021 Granskning av samverkan för regional utveckling

Nr 2/2021 Granskning av beredningen av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Nr 1/2021 Granskning av hanteringen av betalkort