Grundläggande granskningar

Här finns 2021 års grundläggande granskningar, revisorernas skrivelser till granskade nämnder (missiv) och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.

Gr 15/2021 Sammanställning av iakttagelser från granskningar av regionens kommunala företag och förbund

Gr 14/2021 Sammanställning av iakttagelser år 2021

Gr 13/2021 Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2021

Gr 12/2021 Granskning år 2021 av regionala utvecklingsnämnden

Gr 11/2021 Granskning av god ekonomisk hushållning - finansiella mål

Gr 10/2021 Granskning av årsredovisning och årsbokslut - finansiell del

Gr 9/2021 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen år 2021

Gr 8/2021 Granskning år 2021 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Gr 7/2021 Granskning år 2021 av måltidsnämnden

Gr 6/2021 Granskning år 2021 av fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati

Gr 5/2021 Granskning år 2021 av folkhögskolestyrelsen

Gr 4/2021 Granskning år 2021 av patientnämnden

Gr 3/2021 Granskning år 2021 av regionstyrelsen

Gr 2/2021 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2021

Gr 1/2021 Granskning av delårsbokslut per augusti 2021 - finansiell del